W dniu 29 grudnia 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o  sygn. 0111-KDIB2-1.4010.441.2021.1.MK w przedmiocie ustalenia czy należności Przedstawicieli (wynagrodzenia od zrealizowanej sprzedaży), stanowią należności z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop), a w związku z tym, czy Spółka dokonując wypłaty wynagrodzenia dla Przedstawicieli jest zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła).

Spółka (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów chemicznych oraz jest polskim rezydentem podatkowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zwiększenia sprzedaży, Spółka dokonywała i dokonuje zakupu usług pośrednictwa w sprzedaży od podmiotów niepowiązanych, prowadzących działalność w formie spółek kapitałowych oraz mających siedzibę i rezydencję podatkową w Rumunii (Przedstawiciele), nieposiadających zakładu lub oddziału w Polsce. Zgodnie z rzeczywistym przebiegiem transakcji, do zadań Przedstawicieli należy reprezentowanie Spółki na rynku w celu rozwinięcia przez Spółkę sprzedaży jej produktów, tj. nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami i pozyskiwanie nowych zamówień na produkty Spółki (negocjacje z klientami, rozwój sprzedaży produktów, przesyłanie zamówień klientów, przekazywanie informacji o produktach i ofercie Spółki). Przedstawiciele mogą także monitorować sytuację na rynku i informować Spółkę o jej zmianach. Generalną funkcją Przedstawiciela jest inicjowanie zawarcia transakcji między Spółką a klientami oraz utrzymywanie relacji biznesowych pomiędzy Spółką a klientami. Przedstawiciele w ramach działalności uwzględniają strategię marketingowo-sprzedażową Spółki. W ramach transakcji Przedstawiciele nie stają się właścicielami towarów, w których sprzedaży pośredniczą (Spółka jest stroną umowy sprzedaży, decyduje o warunkach handlowych transakcji i pozostaje właścicielem wyrobów). W szczególności Przedstawiciele są podmiotami wyłącznie inicjującymi zawarcie transakcji przez Spółkę i klienta albo działają jako pełnomocnicy Spółki. Przedstawiciele obciążają Spółkę za świadczoną usługę opłatą kalkulowaną w oparciu o sprzedaż zrealizowaną w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym, wynagrodzenie należne Przedstawicielom i jego wysokość uzależnione jest wyłącznie od zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży. W ocenie Spółki, przychody Kontrahentów osiągane w Polsce z tytułu współpracy ze Spółką nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Na tym tle Spółka chce uzyskać wiedzę, czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym usługi nabywane przez Państwa od podmiotu zagranicznego, tj. Przedstawicieli mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

Należy zauważyć, że w stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium RP przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu (art. 21 ust. 1 updop). Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. W rezultacie o zakwalifikowaniu do konkretnego rodzaju usług decyduje treść czynności.

Organ podatkowy aprobuje, że procesowi wykładni należy poddać każdy przepis prawny (tekst prawny) w celu zrozumienia go (ustalenia jego treści), niezależnie od stopnia jego rozumienia prima facie. Oraz fakt, że w doktrynie przyjmuje się pierwszeństwo wykładni językowej nad pozostałymi rodzajami wykładni tj. systemową i celowościową. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od literalnego brzmienia przepisu. W przedmiotowej sprawie istotne jest rozumienie znaczenia pojęć: usług pośrednictwa, usług doradczych, usług badania rynku, usług reklamowych, usług zarządzania i kontroli oraz usług przetwarzania danych.

W ocenie Organu nabywane od Przedstawicieli usługi wskazane we wniosku niewątpliwie noszą szereg cech charakterystycznych dla usług wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop i cechy tych usług przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń (w zależności od szczegółowego zakresu czynności służących wykonaniu omawianej usługi). W kontekście specyfiki działalności gospodarczej, przedmiotowe usługi stanowią usługi podobne do usług reklamowych, doradczych oraz badania rynku. W rezultacie uzyskiwane przez Przedstawicieli przychody osiągane z tytułu opisanych we wniosku usług, podlegają w Polsce podatkowi u źródła.

Odmienne stanowisko prezentują organy sądownicze, które aprobują że usługi polegające na wsparciu sprzedaży produktów, nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 updop. Takie stanowisko sądu prezentują wyroki WSA w Gdańsku o sygn. ISA/Gd 543/19 z dnia 29 maja 2019 r. czy I SA/Gd 2106/19 z dnia 17 czerwca 2020 r. Należy pamiętać, jednak o rozpatrywaniu sprawy w sposób indywidualny.

W stanie faktycznym przedstawionym w interpretacji należności nie przekraczały (nie będą przekraczać) łącznie kwoty 2 mln zł rocznie na rzecz poszczególnych Przedstawicieli. W konsekwencji, dokonując wypłaty wynagrodzenia Przedstawicielom, przy dochowaniu należytej staranności, i posiadaniu aktualnych certyfikatów rezydencji, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek pobrania podatku u źródła na podstawie art. 7 ust. 1 UPO z Rumunią.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X