Z końcem 2018 r. upływa termin na złożenie raportu CBC-R przez jednostki dominujące z siedzibą w Polsce.

CBC-R
Jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów w przypadku, gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie zobowiązana jest do złożenia raportu Country-by-Country za 2017 r. w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

CBC-P
Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów wskazanej powyżej powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów zgodnie z art. 84 ust. 1 albo
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów

– najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.
W związku z powyższym raport CbC-P za 2018 r. powinien zostać złożony do 31 grudnia 2018 r.
Powyższy termin ma zastosowanie przy założeniu, że sprawozdawczy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Autor: Paula Arciszewska ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X