W dniu 17 lipca br. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w przedmiocie sposobu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych powinno zawierać pełną nazwę podmiotu składającego oświadczenie, numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku ? inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju, adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych ? adres zamieszkania, wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Zgodnie z art. 11m ust.2 uCIT i odpowiednio z art. 23y ust. 2 uPIT w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot oświadcza, iż:

  1. sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  2. ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  3. ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 uCIT/ art. 23za ust. 1 uPIT i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową ([dla podatników o których mowa w art. 11o ust. 1 uCIT/ art. 23za ust. 1 uPIT).

Zgodnie z art. 11m ust. 4 uCIT i art. 23y ust. 4 uPIT, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

Zgodnie z art. 11m ust. 3 uCIT i odpowiednio w art. 23y ust. 3 uPIT oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe jest złożenie podpisów na oświadczeniu przez więcej niż jedną osobę za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Przypomnijmy, iż przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. nie wskazywały jednoznacznie osoby, która powinna podpisać przedmiotowe oświadczenie, co powodowało liczne wątpliwości ze strony podatników, chociażby czy oświadczenie może zostać złożone przez pełnomocnika. Obecne brzmienie przepisów usuwa istniejące wątpliwości, bowiem przepis jasno wskazuje, kto może wskazane oświadczenie złożyć.

Należy pamiętać, iż obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji realizowanych w 2018 r. upływa wraz z dniem 30 września br.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X