W dniu 21 października 2019 r. odbędzie się pierwsza edycja Forum poświęconego raportowaniu schematów podatkowych MDR.

Forum MDR jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR).

Forum zakłada aktywny udział zaproszonych uczestników w formule dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi MDR.  Do zadań Forum należy opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Finansów, Inwestycji i Rozwoju opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów odnoszących się do informowania o schematach podatkowych.

Posiedzenia Forum odbywać się będą przynajmniej raz na pół roku. Przewodniczący Forum może tworzyć spośród uczestników posiedzenia Forum grupy robocze.

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim przez osoby zainteresowane decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy wysyłać do dnia 16 października 2019 r. na adres: forum.mdr@mf.gov.pl.

X