W dniu 5 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt przewiduje nowelizację kilkudziesięciu ustaw, w tym dotyczących prawa podatkowego.

Art. 10 projektu zakłada zmianę art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma ułatwić korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) poprzez poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych. W tym zakresie projektodawca przewiduje dwie modyfikacje.

1️⃣ W aktualnym stanie prawnym, aby ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników prowadzonych badań naukowych mogły być uznane za koszty kwalifikowane muszą być one świadczone lub wykonywane albo nabyte od jednostek naukowych. Efektywna realizacja prac badawczo-rozwojowych wymaga niejednokrotnie uzyskania ekspertyz, opinii czy usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. W praktyce często zdarza się, że ekspertyzy, opinie czy usługi doradcze świadczone są przez wyspecjalizowane podmioty, które nie posiadają statusu jednostki naukowej, a współpraca z jednostkami naukowymi nie zawsze jest możliwa i uzasadniona np. ze względu na poziom doświadczenia usługodawców.

W związku z powyższym, projektodawca proponuje by z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT usunięty został wymóg, aby wyżej wymienione usługi były świadczone przez jednostki naukowe. Zwiększy to elastyczność w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

2️⃣ Druga zmiana polega na dodaniu do katalogu kosztów kwalifikowanych dwóch kosztów:

  • przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej między podmiotem powiązanym a podatnikiem;
  • specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej między podmiotem powiązanym a podatnikiem.

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

X