W dniu 29 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.30.2022.1.AR w zakresie ustalenia, czy w przypadku nieotrzymania informacji o występowaniu powiązań, Bank – jako podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, będący jednocześnie płatnikiem WHT, będzie uprawniony do przyjęcia, że nie występują powiązania pomiędzy podmiotami dokonującymi wypłaty a podatnikami i nie doszło do przekroczenia limitu 2  mln PLN, a w konsekwencji nie ma obowiązku poboru podatku u źródła.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, bankiem krajowym, prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, polskim rezydentem podatkowym.

W ramach wykonywanej działalności bankowej Wnioskodawca prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. Za pośrednictwem wskazanych rachunków prowadzonych przez Bank realizowana jest aktualnie i nadal będzie realizowana wypłata należności z tytułu:

    • odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników (zagranicznych rezydentów podatkowych);
    • przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g ustawy o CIT, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych na rzecz podmiotów uprawnionych do ww. pożytków.

Bank powziął wątpliwości co do zastosowania przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r., a w szczególności art. 26 ust. 2ca i ust. 2ed ustawy o CIT, w zakresie obowiązków płatnika WHT. Bowiem, w przypadkach, w których wypłata przedmiotowych należności realizowana jest za pośrednictwem Banku, Bank będzie obowiązany pełnić funkcję płatnika WHT, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy o  CIT.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego, z treści art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT wynika, że obowiązek ustalenia przekroczenia kwoty i występowania powiązań ciąży na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy (tj. na płatniku technicznym) i dotyczy sytuacji wypłaty kwalifikowanych należności z papierów wartościowych zapisanych na takim rachunku i za pośrednictwem takiego podmiotu (tj. sytuacji z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT). Obowiązek ten służy właściwemu stosowaniu przez płatnika technicznego obowiązków z art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT, tj. właściwemu poborowi WHT. Jednakże obowiązek płatnika technicznego został uzupełniony i wsparty obowiązkiem przekazania przez podmiot wypłacający należność (emitenta) informacji o występowaniu powiązań między nim a podatnikiem i przekroczeniu kwoty 2 mln zł. Wobec powyższego, obowiązek płatnika technicznego z art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT nie jest samoistny i pozostaje zależny od obowiązku emitenta z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT.

Podsumowując, w sytuacji nieotrzymania Informacji tj. braku wiedzy Płatnika WHT o występowaniu między podatnikiem dokonującym wypłat a podmiotem, na rzecz którego wypłacane są należności ? powiązań oraz o tym, że łączna kwota należności wypłacanych na rzecz tego podmiotu powiązanego przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u Wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln PLN na rzecz tego podmiotu ? Płatnik WHT jest uprawniony do przyjęcia, iż nieuzyskanie informacji od Wypłacającego będzie równoznaczne z niewystępowaniem powiązań oraz nieprzekroczeniem kwoty 2 mln PLN u Wypłacającego należności. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, a w takiej sytuacji na Banku jako Płatniku technicznym WHT nie ciąży obowiązek wynikający z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, czyli pobór podatku u źródła z zastosowaniem mechanizmu pay & refund.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X