W dniu 21 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ w przedmiocie ustalenia czy w razie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy, podstawą opodatkowania podatkiem PIT będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez Spółkę ryczałtu (zaliczka na dywidendę netto)? (Stan prawny obowiązujący do 31.12.2021 r. przed nowelizacją Polskiego Ładu).

Stan faktyczny

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka od 1 czerwca 2021 r. wybrała opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT. Pierwszy rok obrotowy opodatkowania ryczałtem będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Począwszy od dnia wyboru opodatkowania ryczałtem, Spółka spełnia warunki uprawniające do wyboru i opodatkowania przewidziane w art. 28j ust. 1 pkt 1-6 ustawy CIT. W pierwszym roku opodatkowania ryczałtem wykazano zysk bilansowy, który zgodnie z umową Spółki może być wypłacony wspólnikom w trakcie roku obrotowego w formie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość zaliczki jest ograniczona do wysokości połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego pomniejszonego o ewentualne niepokryte straty. Podejmując decyzję o wypłacie zaliczki na dywidendę ustalono jej wysokość zgodnie z KSH.

Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, którym zamierza się wypłacić zaliczkę na dywidendę w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Zaliczka na dywidendę pochodzi z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem i będzie wypłacona do końca 2021 r.  W przedstawionej sytuacji brak jest podstaw do stosowania obniżonej stawki ryczałtu, tj. określonej w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. Spółka nie ponosi także podwyższonych nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 28o ust. 2 ustawy CIT. W konsekwencji, zastosowanie będzie miała podstawowa stawka 25% (art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy CIT). W związku z tym, w razie wypłaty zaliczki na dywidendę Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania sumy wypłaconej zaliczki ryczałtem, według stawki 25%. Pozostała kwota zysku przeznaczonego do wypłaty w formie zaliczki na poczet dywidendy, tj. po potrąceniu należnego ryczałtu zostanie rozdysponowana pomiędzy wspólników. Na podstawie ustawy PIT dokonując wypłaty zaliczki na poczet dywidendy Wspólnicy mają obowiązek pobrać i odprowadzić jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W sprawie powzięto wątpliwość, czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy będzie kwota zysku netto przeznaczonego do podziału (zaliczka na dywidendę brutto), czy też kwota zysku faktycznie wypłacana wspólnikom po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (zaliczka na dywidendę netto).

Stanowisko DKIS

W ocenie organu podatkowego, w razie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie kwota faktycznie wypłaconego wspólnikom Spółki zysku po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę ryczałtu (zaliczka na dywidendę netto). Zatem, otrzymana przez wspólnika zaliczka na poczet dywidendy w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT powinna zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Jednocześnie DKIS wskazuje na ważną kwestię – w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania mechanizmu odliczenia, na podstawie art. 30a ust. 19 ustawy o PIT w odniesieniu do wypłacanych udziałowcom zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT, odliczenie stosowane jest wyłącznie do dywidendy wypłaconej z zysków opodatkowanych ryczałtem, co oznacza że nie ma zastosowania do zaliczkowej wypłaty dywidendy.

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X