Dnia 8 stycznia 2020 br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku o sygn. I SA/Gl 1083/19. podzielił stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w którym uznano, że płatnik oprócz spełnienia warunków określonych w art. 22.ust. 4 uCIT, zobligowany jest również do weryfikacji oświadczeń podatnika, o których mowa w art. 28b uCIT.

Spór dotyczył wykładni art. 26 ust 1 i 7a uCIT w zakresie obowiązków płatnika dokonującego wypłaty dywidendy na rzecz spółki posiadającej siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, w przypadku, gdy przychód uzyskiwany u źródła podlega zwolnieniu wynikającemu z art. 22 ust. 4  uCIT, a wysokość wypłat w danym roku podatkowym przekracza kwotę 2.000.000 zł

W kwestiach spornych posiadanie przez płatnika oświadczeń złożonych przez podatnika, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 uCIT., może stanowić istotny dowód dochowania staranności. Nie mniej jednak “staranności” wymaganej przez ustawodawcę od płatnika (art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.) nie można sprowadzać do uzyskania wspomnianych oświadczeń. Płatnik winien zweryfikować takie oświadczenia przy uwzględnieniu powszechnie dostępnych informacji, jak chociażby tych wnikających z doniesień mediów, prasy branżowej. Wzmożona czujność płatników powinna także zostać zachowana w przypadku dokonywania płatności określonego rodzaju do charakterystycznych jurysdykcji podatkowych (np. wypłata odsetek do państwa, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zakłada pobierania w Polsce podatku u źródła). Zaznaczyć należy, że pojęcie “wymaganej staranności” ma charakter indywidualny i wymaga zawsze odniesienia jej do konkretnego stanu faktycznego.

Składając oświadczenie w trybie art. 26 ust. 7a uCIT. płatnik zobligowany jest do zweryfikowania oświadczeń podatnika wskazanych w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 uCIT. Uzasadnienia to twierdzenie, iż wnioski płatnika co do tego, czy podatnik spełnia warunki do skorzystania z preferencji podatkowych w procedurze uproszczonej, poprzedzone muszą być weryfikacją przeprowadzoną z dochowaniem należytej staranności. Zwrot, użyty w art. 26 ust. 7a pkt 2  uCIT. “w szczególności” nie pozwala na pominięcie następującego po nim wyliczenia, a także nie uzasadnia stanowiska, iż ta część zdania nie jest istotna dla poprzedzającego go fragmentu. Należy bowiem podnieść, że zawiera ona te elementy co do których nie ma wątpliwości, że objętą zostały dyspozycją danej normy prawnej. Odnosząc to do rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż płatnik oprócz warunków zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 uCIT. zobligowany jest również do weryfikacji oświadczeń podatnika, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 uCIT.

W związku z powyższym w kwestiach spornych, weryfikacja oświadczeń podatnika może polegać na dysponowaniu raportem sporządzonym przez niezależnego audytora, w zakresie działalności odbiorcy płatności (badanie dokumentów oraz faktycznej substancji biznesowej), a w przypadku podmiotów powiązanych np. uzyskanie dokumentów grupowych wskazujących na przepływy finansowe, a także substancję biznesową oraz rolę poszczególnych podmiotów w strukturze grupy.

Autor: Izabela Lipka – konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia z zakresu podatku u źródła? Skontaktuj się z nami ?
X