W dniu 30 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.15.2022.2.BD w sprawie ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek spłacanych do Banku na podstawie przejętej przez Bank umowy pożyczki.

Stan faktyczny

Sp. z o.o. z siedzibą na terytorium Polski, podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 29 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowę pożyczki ze swoim udziałowcem, będącym duńskim rezydentem podatkowym. Udziałowiec uzyskał od Banku z siedzibą w Finlandii środki do udzielenia pożyczki w ramach umowy kredytu, która została zawarta w duńskim oddziale Banku. Następnie, w dniu 1 czerwca 2021 r. Spółka, Udziałowiec oraz Bank zawarły porozumienie, na mocy którego Bank wstąpił w prawa wierzyciela. Wobec powyższego, Spółka będzie spłacać pożyczkę bezpośrednio do Banku. Bank przy porozumieniu był reprezentowany przez swój duński oddział, jednak Oddział nie posiada osobowości prawnej, zatem stroną porozumienia był faktycznie Bank, a nie jego oddział. Spółka posiada finlandzki certyfikat rezydencji. Ponadto, w żadnym roku spłacania pożyczki suma odsetek spłacanych do Banku nie przekroczy kwoty 2 mln zł. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi okoliczność ustalenia, czy Spółka prawidłowo nie pobiera podatku u źródła od odsetek spłacanych do Banku na podstawie przejętej przez Bank umowy pożyczki.

W rozpatrywanej sprawie należy odnieść się do przepisów Konwencji między Polską a Finlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. W myśl art. 11 ust. 1 i 2 konwencji odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 11 ust. 6 konwencji polsko-fińskiej postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie (w którym powstają odsetki) działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony i jeżeli wierzytelność, z tytułu której wypłacane są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowanie w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W analizowanej sprawie odsetki wypłacane są przez podmiot gospodarczy nie będący bankiem ? Spółkę z siedzibą na terytorium Polski, do podmiotu gospodarczego, będącego bankiem z siedzibą w Finlandii. Jak wykazano powyżej, konwencja polsko-fińska wskazuje na odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej siedzibę w Finlandii. Art. 11 ust. 3 lit. d Konwencji stanowi, że odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba uzyskująca odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jeżeli taka osoba jest osobą uprawnioną do odsetek i odsetki są wypłacane z tytułu jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank. W rezultacie, dochodem podlegającym opodatkowaniu w państwie źródła, tj. Polsce, są wypłacane odsetki. Istotnym w sprawie jest fakt czy na dzień ich wypłaty są one odsetkami w związku z pożyczką udzieloną przez bank.

Stanowisko DKIS

W analizowanej sprawie, skoro pożyczki udzielił Udziałowiec, a nie Bank nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 3 lit. d konwencji polsko-fińskiej. Tym samym, odsetki od tej pożyczki powinny być opodatkowane w państwie źródła. Zauważyć przy tym należy, że zmiana wierzyciela wynikająca z zawartego porozumienia nie miała wpływu na okoliczność, że pożyczka ta została udzielona przez Udziałowca. Zatem, pomimo zmiany wierzyciela, odsetki płacone od wierzytelności przejętych przez Bank finlandzki nie mają charakteru odsetek od pożyczek udzielonych przez bank, ponieważ pożyczka została udzielona przez Udziałowca. Tym samym, podmiot będący bankiem (Bank z siedzibą w Finlandii) nie może korzystać z przywileju zwolnienia od opodatkowania w państwie źródła, (tj. w Polsce), przychodu z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej przez Udziałowca i przejętej przez Bank finlandzki na podstawie porozumienia.

W konsekwencji, Organ uznał że, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące ustalenia, czy Spółka prawidłowo nie pobiera podatku u źródła od odsetek spłacanych do Banku na podstawie przejętej przez Bank umowy pożyczki za nieprawidłowe. W rozpatrywanej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 11 ust. 3 lit. d konwencji polsko-fińskiej, a dochód z tytułu odsetek wypłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz Nierezydenta będzie podlegał na terytorium Polski opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X