W interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.244.2020.1.ŚS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że płatności z tytułu udostępniania pracowników podlegają pod WHT i Spółka obowiązana będzie pobrać ryczałtowany podatek dochodowy – podatek u źródła.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie dotyczył wnioskodawcy należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej, który w związku z prowadzoną działalnością nabywa szereg usług od podmiotów zagranicznych, tj. nierezydentów w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy CIT.

Jednym z rodzajów płatności realizowanych na rzecz podmiotów zagranicznych są płatności z tytułu refaktur kosztów udostępnionych pracowników, zakwalifikowane jako usługi MF10 płacone na rzecz kilku nierezydentów.

Usługi MF10 polegają na udostępnieniu Spółce zasobów operacyjnych (w postaci pracowników) innych spółek wchodzących w skład Grupy. Pracownicy ci, mogą pełnić funkcje związane z m.in.:

  • zarządzaniem oraz ustaleniem strategii
  • controllingiem
  • produkcją
  • jakością
  • sprzedażą
  • logistyką

Udostępniani Pracownicy stanowią najczęściej wykwalifikowany i doświadczony personel, zajmujący wyższe stanowiska. Sporadycznie, Spółce udostępniany jest również personel o niższych kwalifikacjach (biurowych lub produkcyjnych). Natomiast Usługi MF10 świadczone są na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami zatrudniającymi Pracowników (Kontrahentami). W przypadku, w którym Pracownik zostaje udostępniony Spółce, jego pracodawca traci uprawnienie do zlecania mu nowych zadań oraz do kontroli jego działań. Opłaty z tytułu Usług MF10 stanowią w istocie refakturę kosztów pracowniczych związanych z Pracownikami za czas ich udostępnienia.

Fakt nabywania przez Spółkę Usług MF10 wynika z tego, iż ze względu na globalne rozlokowanie zasobów kadrowych Grupy, bardziej opłacalnym jest udostępnienie Pracowników wewnątrz Grupy niż podjęcie przez Spółkę samodzielnych działań związanych z poszukiwaniem, rekrutacją a następnie zatrudnieniem nowego pracownika.

W związku z powyższym zadano pytanie czy Spółka jest i będzie obowiązania jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy – podatek u źródła z tytułu płatności realizowanych za Usługi MF10 zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że kluczowym na kanwie niniejszej sprawy jest ustalenie, czy opisane usługi wskazane przez Wnioskodawcę stanowią usługi o podobnym charakterze do usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT. Istotnym przy analizie konkretnego świadczenia pod kątem “podobieństwa” ma zatem precyzyjne określenie istoty tego świadczenia.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że pojęcia usług, które są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT nie zostały zdefiniowane w powołanej ustawie. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie istotne będzie wyjaśnienie znaczenia pojęć: “usług doradczych”, “usług zarządzania i kontroli” oraz “usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu”.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nabywane przez Wnioskodawcę Usługi polegające na udostępnianiu Spółce pracowników, są usługami (świadczeniami) o podobnym charakterze do usług, które zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.CIT., w tym przede wszystkim nabywane usługi posiadają cechy “usług rekrutacji i pozyskiwania personelu”.

Pozyskiwanie personelu obejmuje zbiór celowo wyodrębnionych i odpowiednio skonfigurowanych działań w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na zapewnienie firmie odpowiedniej liczby kompetentnych osób świadczących pracę. Przy czym, w opinii. Organu osobą świadczącą pracę nie zawsze musi być pracownik, gdyż personel jest pojęciem szerszym. Biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy, należy stwierdzić, iż pozyskanie personelu stanowi odrębną kategorię usługi od wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT usługi rekrutacji pracowników w przeciwnym bowiem wypadku, nie byłoby konieczne wymienienie tego typu świadczenia obok usługi rekrutacji pracowników. Usługa oddelegowania pracowników to pozyskanie personelu przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy, że wskazane we wniosku Usługi świadczone są m.in. przez personel wykwalifikowany i doświadczony zajmujący wyższe stanowiska. Jak wprost wskazano w opisie sprawy pracownicy ci, mogą pełnić funkcje związane z m.in.: zarządzaniem oraz ustaleniem strategii, controlingiem. Zgodnie z przywołaną definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN doradztwo to: “udzielanie fachowych porad”, trudno przyjąć, że w realiach współpracy gospodarczej świadczenie odpłatnych usług oddelegowania pracowników, którzy m.in. mogą pełnić funkcje kierownicze lub zarządu, nie wiąże się faktycznie z udzielaniem fachowych porad z ich strony opartych na ewentualnej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach biznesowych. Podstawą ich świadczenia jest jakiś zasób wiedzy, a skutkiem ich świadczenia jest podzielenie się tą wiedzą ze świadczeniobiorcą. Odmienne nazewnictwo w tym przypadku nie powinno różnicować istotnie tych rodzajów usług, w sposobie postrzegania na gruncie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT.

Zatem, nabywane przez Wnioskodawcę Usługi wskazane we wniosku, w części dotyczącej personelu wykwalifikowanego i doświadczonego, zajmującego wyższe stanowiska stanowią w istocie usługi zarządzania i kontroli lub świadczenia o podobnym charakterze do usług zarządzania i kontroli, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT.

Natomiast nabywane przez Spółkę Usługi w części dotyczącej personelu o niższych kwalifikacjach (biurowych lub produkcyjnych) stanowią usługi lub świadczenia o podobnym charakterze do usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT.

 

Autor: Izabela Lipka ? konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X