W dniu 7 grudnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.644.2022.1.AW w zakresie ustalenia, czy w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wynikającymi z Umów Konsorcjum, zawartymi w celu wspólnego wykonania zamówienia publicznego, zachodzi możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ze względu na uznanie transakcji za transakcję kontrolowaną, której cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Stan faktyczny

Podmioty powiązane uzyskują przychody z prowadzonej działalności głównie na podstawie zamówień publicznych. W przypadku niektórych zamówień publicznych występują sytuacje, gdy Wnioskodawca współpracuje z Podmiotem Powiązanym, zawiązując konsorcjum podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia. W takim przypadku, przed złożeniem oferty, Wnioskodawca i Podmiot Powiązany zawierają Umowę Konsorcjum, w której ustalają podział zakresu robót oraz autonomicznie wyceniają przypadające na ich zakres pozycje ofertowe poprzez kosztorysy. Ceny te przedstawiane są w składanej ofercie. Każdy z podmiotów osiąga własny wynik finansowy z określonego zadania, realizowanego w ramach Konsorcjum.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 11n pkt 6 ustawy CIT. Omawiany przepis zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcje kontrolowane, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem DKIS transakcją, która podlega obowiązkowi dokumentacji jest umowa konsorcjum.

Podczas zawierania umowy konsorcjum Wnioskodawca miał swobodę w zakresie kształtowania stosunków pomiędzy uczestnikami konsorcjum, ponieważ korzystał z zasady swobody umów. A skoro Konsorcjum miało swobodę w ukształtowaniu wzajemnych stosunków gospodarczych, w tym wynagrodzenia (ceny) i sposobu dokonanego rozliczenia w związku z przystąpieniem do przetargu, zasadnym jest poddanie weryfikacji, czy te warunki zostały ustalone na zasadzie ceny rynkowej. Fakt, że Wnioskodawca i Podmiot Powiązany autonomicznie wyceniają przypadające na ich zakres pozycje ofertowe, które stają się podstawą wyceny oferty przetargowej przedstawianej Zamawiającemu nie zmienia powyższej kwestii. To nie sposób rozliczenia pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę konsorcjum jest potwierdzony w wyniku zawarcia umowy w oparciu o przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena całej usługi (zaoferowanej przez podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu jako konsorcjum) została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie jej poszczególne części, w tym sposób rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum.

Podsumowując, w opinii Organu, w powyższych okolicznościach nie zachodzi podstawa do zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej, ze względu na wystąpienie przesłanki opisanej w art. 11n pkt 6 ustawy CIT, tj. ze względu na uznanie transakcji, za transakcję kontrolowaną, której cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W analizowanej sprawie transakcją, która podlega dokumentacji cen transferowych jest umowa konsorcjum, która to nie została zawarta w oparciu o tryb i przepisy, o przetargu nieograniczonym, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. W wyniku powyższego, Organ nie zgodził się z Wnioskodawcą, uznając stanowisko za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X