W dniu 31 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.111.2022.2.AK w zakresie ustalenia, czy świadczenie na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu poręczenia kredytu bankowego stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków.

Stan faktyczny

Spółka korzysta z zaciągniętych kredytów bankowych oraz obrotowego w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem spłat kredytów oprócz majątku spółki są poręczenia na rzecz banku podmiotu powiązanego, w którym udziałowcy Wnioskodawcy obejmują wszystkie udziały. Zgodnie z umowami poręczeń, na koniec każdego roku obrotowego poręczyciel obciąża Wnioskodawcę opłatami za poręczenia. Wysokość opłaty na rzecz podmiotu powiązanego za poręczenia kredytów ustalona została na warunkach rynkowych, stosownie do postanowienia art. 11c ust. 1 ustawy o CIT. Powiązania podmiotów udzielających poręczenia nie miały wpływu na warunki udzielenia poręczenia kredytów.

Przepis art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT wskazuje, że przez ukryte zyski rozumie się w szczególności kwotę pożyczki udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki udzielonej przez te podmioty podatnikowi. W analizowanej sprawie płacone przez Spółkę opłaty na rzecz podmiotu powiązanego nie są jednak związane z udzieleniem pożyczki (kredytu) lecz udzieleniem przez podmiot powiązany poręczenia spłaty zaciągniętych przez Spółkę kredytów bankowych. Organ podatkowy w uzasadnieniu wskazuje, że poręczenie i pożyczka stanowią dwie różne czynności prawne uregulowane w kodeksie cywilnym odrębnymi przepisami.

Udzielenie poręczenia oraz świadczenia z nim związane nie zostały natomiast wymienione w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jednak okoliczność, że wskazane we wniosku opłaty z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały wprost wymienione w katalogu świadczeń klasyfikowanych do ukrytych zysków nie oznacza jeszcze, że świadczenie to ukrytym zyskiem nie będzie. Należy mieć bowiem na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje na otwarty katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków.

Stanowisko DKIS

Wobec powyższego, zdaniem DKIS, ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku opłat na rzecz podmiotu powiązanego za poręczenie kredytów bankowych spełnia warunki do uznania ich za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

W analizowanej sprawie zawarte przez Spółkę z podmiotami powiązanymi umowy poręczenia są ściśle powiązane z umowami kredytu. Pozyskanie finasowania zewnętrznego przez Spółkę wymagało zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań. Był to niewątpliwie wymóg kredytodawców a nie Spółki (jako kredytobiorcy) i jego Wspólników. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem było dla Spółki uzyskanie poręczeń od podmiotu powiązanego. Skorzystanie z powyższego rozwiązania wynikało z racjonalnego działania Spółki jako podmiotu gospodarczego. Trudno zatem uznać, że zawarte umowy poręczenia miały na celu wyłącznie uzyskanie możliwości wypłaty przez Spółkę świadczeń pieniężnych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. ukrytego dystrybuowania zysku Spółki.

W ocenie Organu, opłat na rzecz podmiotu powiązanego za poręczenie kredytu bankowego nie można uznać za świadczenia, które są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku. W konsekwencji opłaty na rzecz podmiotu powiązanego za poręczenie kredytu bankowego nie stanowią ukrytych zysków.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X