Czy posiadanie przez spółkę, będącą niemieckim rezydentem podatkowym, statusu wspólnika polskiej spółki będzie prowadziło do powstania zakładu zagranicznego na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT i art. 5 UPO PL-DE?

 

W dniu 22 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.483.2021.2.SK, w przedmiocie ustalenia czy posiadanie przez spółkę, będącą niemieckim rezydentem podatkowym, statusu wspólnika polskiej spółki będzie prowadziło do powstania zakładu zagranicznego na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT i art. 5 UPO PL-DE.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zarejestrowany na potrzeby podatku dochodowego oraz podatku od wartości dodanej w państwie swojej siedziby, tj. w Niemczech. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy, posiadającym 100% udziałów w jego kapitale jest Y GmbH & Co.KG.

Spółka jawna (dalej: “Spółka”) jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą w Polsce. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnikami Spółki są 4 osoby fizyczne, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi. Udziałowiec wnioskodawcy prowadzi stałą współpracę gospodarczą ze Spółką. Strony planują rozwijać wzajemną współpracę. W związku z tym wnioskodawca planuje nabyć 15% praw do udziału w zysku Spółki. Po przystąpieniu Wnioskodawcy do Spółki każdy z dotychczasowych wspólników będzie posiadał 21,25% praw do udziału w zysku spółki. Natomiast Wnioskodawca obejmie 15% praw do udziału w zysku Spółki w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego.

Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadał w Polsce oddziału (filii), przedstawicielstwa, biura, ani żadnej innej własnej stałej placówki użytkowanej na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie będzie posiadał na terytorium Polski maszyn i innych urządzeń niezbędnych do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie zatrudniał na terytorium Polski żadnych pracowników oraz nie będzie delegował pracowników do Polski na stałe lub okresowo, ani też nie będzie dysponował na terytorium Polski pracownikami innych podmiotów (w tym Spółki). Wnioskodawca nie będzie bezpośrednio prowadzić na bieżąco spraw dotyczących działalności Spółki, ponieważ prowadzenie bieżącej działalności będzie pozostawało w zakresie kompetencji Wspólników – polskich rezydentów.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki będzie prowadziło do powstania zakładu zagranicznego Wnioskodawcy na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT i art. 5 UPO PL-DE.

Wskazana w ustawie o CIT definicja zagranicznego zakładu znajduje zastosowanie tylko w przypadku, gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej. W odniesieniu do analizowanego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą zatem uregulowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Zarówno zgodnie z postanowieniami UPO PL-DE, jak i przepisami ustawy o CIT zakład może powstać w Polsce, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • istnieje w Polsce miejsce (placówka) prowadzenia działalności,
  • placówka ma stały charakter,
  • działalność przedsiębiorstwa jest w całości albo przynajmniej w części prowadzona za pośrednictwem tej stałej placówki.

W ocenie Wnioskodawcy, przesłanki te będą spełnione w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę praw do udziału w zysku Spółki. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, tj. spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech, niemiecki rezydent dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, planuje nabycie 15% praw do udziału w zysku Spółki, tj. spółki jawnej z siedzibą w Polsce. Spełnione zostaną łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa w ww. przepisach, tj.:

  • w Polsce będzie istniała placówka prowadzenia działalności – obejmująca w szczególności aktywa trwałe (zakłady produkcyjne) oraz zasoby osobowe,
  • Spółka będzie funkcjonowała w sposób stały,
  • działalność Wnioskodawcy będzie prowadzona za pośrednictwem Spółki, tj. Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w związku z faktem posiadania 15% udziału w zyskach wykazywanych przez Spółkę.

Podsumowując, posiadanie przez Wnioskodawcę statusu wspólnika Spółki z siedzibą w Polsce będzie prowadziło do powstania po stronie Wnioskodawcy w Polsce zagranicznego zakładu.

Stanowisko to zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X