W dniu 31 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.29.2023.1.AK w sprawie możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek przez Spółkę mającą udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka posiada udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym i rozważa wybór opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. W związku z tym, Spółka zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy wskazane udziały będą stanowić przesłankę wyłączającą możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek na podstawie  art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem DKIS

Art. 28 ust. 1 wymienia warunki łączne, które podatnik musi spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek. W ust. 5 wskazanego artykułu znajduje się przesłanka braku posiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Organ wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.), Bank Spółdzielczy stanowi spółdzielnię, będącą dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 19 §1, członek spółdzielni jest zobowiązany do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów stosownie do postanowień statutu.

W ocenie organu, Bank Spółdzielczy nie stanowi podmiotów wymienionych w art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, zawierającego definicję spółki. Tym samym, nie został także wymieniony w art. 28j ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy jako podmiot, w którym posiadanie udziałów (akcji) wyklucza możliwość wyboru tzw. Estońskiego CITu jako formy opodatkowania. Zatem, posiadanie udziałów w Banku Spółdzielczym nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej wyboru przez Spółkę opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X