W dniu 21 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1129.2021.4.AP w przedmiocie ustalenia obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych mając na uwadze powiązania rodzinne.

W opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej produktów – legowisk dla psów i kotów. Syn Wnioskodawcy chciałby nabywać od X firmy produkowane przez X firmę produkty – legowiska dla psów i kotów, i następnie dokonywać dalszej detalicznej lub hurtowej sprzedaży tych produktów przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

W myśl art. 23m ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się m.in. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Za osoby spokrewnione należy rozumieć osoby pochodzące od wspólnego przodka.

Na poniższym schemacie zaprezentowano pierwszy i drugi stopień pokrewieństwa pełnego w linii prostej oraz linii bocznej.

Schemat 1. Pierwszy i drugi stopień pokrewieństwa pełnego w linii prostej oraz linii bocznej

Powinowactwo stanowi stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka.

Na poniższym schemacie zaprezentowano pierwszy i drugi stopień powinowactwa rodzinnego w linii prostej oraz linii bocznej.

Schemat 2. Pierwszy i drugi stopień powinowactwa rodzinnego w linii prostej oraz linii bocznej

Powyższe oznacza, iż w opisywanym stanie faktycznym ojciec i syn są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Dodatkowo należy mieć na względzie, iż w obecnym stanie prawnym powiązania rodzinne mogą być również powiązaniami transgranicznymi.

Wystąpienie powiązań o charakterze rodzinnym pomiędzy podmiotami jest wystarczającą przesłanką do uznania podmiotów za podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X