Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie metody koszt plus.

Metoda koszt plus obok metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odprzedaży, metody marży transakcyjnej netto oraz metody podziału zysku stanowi jedną z metod „podstawowych” weryfikacji cen transferowych.

Metoda koszt plus polega na ustaleniu ceny sprzedaży w transakcji z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do wartości ustalanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, z uwzględnieniem pełnionych przez podmiot funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka

W projekcie przedstawiono zasady użycia metody koszt plus, scharakteryzowano kryteria porównywalności, przedstawiono trudności i błędy w stosowaniu metody, zaprezentowano porównanie metody koszt plus z innymi metodami oraz przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania metody.

Konsultacje potrwają do 17 marca 2023 r.

Więcej ⇒ LINK

X