Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 25 kwietnia 2022 r., opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <<LINK>> (oraz odpowiednio od osób fizycznych <<LINK>>). Należy zaznaczyć, że projektowane rozporządzenie będzie miało zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Jako ciekawą informację, należy wskazać statystykę złożonych formularzy TPR-C w 2021 r. w liczbie 18 506.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawą zmieniającą z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, 2349, 2427 i 2469), projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w formularzy TPR do znowelizowanych regulacji prawnych w zakresie cen transferowych stosownie do art. 11t ust. 8 ustawy o CIT.

Najistotniejsze projektowane zmiany dotyczą:
1. Dostosowania zakresu informacji i danych wykazywanych w TPR przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 ustawy o CIT) o:

  • transakcje kontrolowane spełniające warunki określone w art. 11n pkt 1a ustawy o CIT,
  • transakcje kontrolowane objęte uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym (art. 11n pkt 2 ustawy o CIT,
  • transakcje kontrolowane stanowiące tzw. czyste refakturowanie (art. 11n pkt 10 ustawy o CIT),
  • transakcje kontrolowane stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej (art. 11n pkt 11 ustawy o CIT), które spełniają warunki dla safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy o CIT),
  • transakcje kontrolowane dotyczące pożyczki, kredytu lub emisji obligacji (art. 11n pkt 12 ustawy o CIT), spełniające warunki dla safe harbour dla usług finansowych (art. 11g ustawy o CIT).

2. Ograniczenia zakresu informacji i danych wykazywanych w informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy oraz w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane (art. 11o ust. 1 i 1a ustawy) wówczas, gdy lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy cen transferowych. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem dla tych transakcji w informacji o cenach transferowych nie wskazuje się informacji i danych dotyczących stosowanych cen transferowych i metod ich weryfikacji.
Dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem safe harbour dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy o CIT) oraz dla transakcji pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 11g ustawy o CIT), również nie należy wskazywać informacji i danych dotyczących stosowanych cen transferowych i metod ich weryfikacji.

3. Określenia treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. I tak, w przypadku gdy podmiot zawierał transakcje kontrolowane jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe transakcji kontrolowanych opisanych w tej dokumentacji są ustalane z zachowaniem zasady ceny rynkowej.

Natomiast, w przypadku, gdy podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną realizuje ?pośrednio? lub ?bezpośrednio? transakcje inne niż transakcje kontrolowane z rajem podatkowym (art. 11o ust. 1 i 1a) treść oświadczenia brzmi następująco:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe transakcji innych niż transakcje kontrolowane opisanych w tej dokumentacji są ustalane odpowiednio z zachowaniem zasady ceny rynkowej.

W rezultacie pomimo zwolnienia, wynikającego z art. 11q ust. 3a ze sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, podatnik dokonujący transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a (transakcje z podmiotem rajowym) jest w obowiązku oświadczenia o ustaleniu ceny transferowej na warunkach rynkowych.

Ponadto, w Objaśnieniach co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych zaproponowano zdefiniowanie nowego rodzaju przedziału statystycznego tj. przedziału decylowego. Istotne znaczenie ma również podanie informacji o organie, do którego powinna być złożona informacja o cenach transferowych tj. do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X