W dniu 18 czerwca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną
o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.107.2021.1.RK w przedmiocie ustalenia wartości transakcji kontrolowanych z tytułu prowadzenia rachunków bankowych.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest Bankiem krajowym działającym na podstawie Ustawy ? Prawo bankowe.

W ramach prowadzonej działalności Bank zawarł i może zawierać w przyszłości transakcje
z Podmiotami powiązanymi i Podmiotami z rajów podatkowych polegające na świadczeniu usług finansowych w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa bankowego:

  • rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących, pomocniczych oraz związanych z nimi rachunków VAT,
  • rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

Z tytułu świadczonej usługi prowadzenia Rachunków bankowych i realizowanych w tym zakresie czynności szczegółowych podmiot prowadzący Rachunek bankowy, w tym Bank pobiera wynagrodzenie, na które składają się:

  • oprocentowanie (odsetki od salda debetowego rachunku) oraz
  • opłaty i prowizje

za realizację czynności zdefiniowanych w umowie, regulaminach oraz tabelach opłat i prowizji. Odsetki, opłaty i prowizje otrzymane przez usługodawcę (podmiot prowadzący rachunek, w tym Bank), co do zasady, stanowią jego przychód podatkowy. Z tytułu utrzymywania środków na Rachunkach bankowych usługodawca (podmiot prowadzący Rachunek bankowy, w tym Bank) może natomiast wypłacać wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki wypłacone przez usługodawcę (podmiot prowadzący Rachunek bankowy, w tym Bank) mogą stanowić dla niego koszt uzyskania przychodów.

W świetle powyższego pod wątpliwość poddano w jaki sposób należy ustalić wartość transakcji kontrolowanej dla tego typu zdarzeń.

W ocenie Wnioskodawcy w celu ustalenia obowiązku dokumentacyjnego należy zsumować wartość:

  • odsetek,
  • opłat,
  • prowizji

otrzymanych przez podmiot prowadzący Rachunek bankowy od posiadacza Rachunku bankowego (pozycja przychodowa) oraz odrębnie – wartość odsetek wypłaconych na rzecz posiadacza Rachunku bankowego (pozycja kosztowa).

Jednocześnie zgodnie z art. 11k ust 3 ustawy CIT analizując wartość transakcji należy odrębnie weryfikować stronę przychodową i kosztową.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organ podatkowy.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X