Stosowanie do art. 107 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U.2019.2200), podatnicy, którym Szef KAS wydał uprzednie porozumienie cenowe (APA), składają Szefowi KAS sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty APA, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

W związku z powyższym, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 639) § 1 pkt 1, termin na złożenie sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego z mocy prawy uległ przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2022 r.

X