W dniu 21 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.443.2020.1.BKD) w przedmiocie ustalenia czy podatnik prowadzący transakcje, dla których cena jest ustalana na podstawie przepisów Rozporządzenia, wydanego na podstawie przepisów ustawy Prawo lotnicze podlega zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W opisanym stanie faktycznym podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest obsługa naziemna statków powietrznych (PKD 52.23.Z) świadczona na lotniskach na terenie kraju.

Dla transakcji dotyczących korzystania przez Wnioskodawcę z infrastruktury lotniska, sposób określania ceny wynika z przepisów wydanych na podstawie art. 182 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami minister właściwy do spraw transportu delegowany został do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury. Zgodnie z delegacją ustawową szczegółowe warunki m.in. ustalania i pobierania opłat uregulowano w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych. W Rozporządzeniu nie wskazano konkretnie wysokości opłat, natomiast w rozdziale 5 Rozporządzenia wskazano m.in. sposób ustalania opłat. Zastrzeżono również, że opłaty mogą być pobierane w uzasadnionych przypadkach (wskazano katalog otwarty takich przypadków), że powinny być ogłaszane w miejscu dostępnym dla zainteresowanych podmiotów oraz przekazywane właściwym organom, że wysokość opłat co najmniej raz w roku powinna podlegać konsultacjom.

Przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej było ustalenie czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia dla wskazanej transakcji na podstawie art. 11b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów rozdziału 1a Ceny transferowe ?nie stosuje się do: transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych?.

Z literalnego brzmienia wskazanego przepisu wynika, że zwolnienie z obowiązków wynikających z Rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy tylko sytuacji, gdy cena wynika z ustawy lub innych aktów normatywnych wydanych na jej podstawie.

W ocenie organu podatkowego podatnik nie jest w obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych o której mowa w art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko podatnika uznano za prawidłowe.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X