W dniu 1 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB w zakresie stosowania regulacji dot. cen transferowych w związku z zastosowaniem przez Spółkę opodatkowania ryczałtem.

Stan faktyczny

W styczniu 2022 roku Wnioskodawca złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – estoński CIT. Pierwszy rok opodatkowania Wnioskodawcy estońskim CIT rozpoczął się więc dnia 1 stycznia 2022 roku. Z uwagi na złożenie powyższego zawiadomienia, do Wnioskodawcy znajdują zastosowanie przepisy art. 28c i n. Ustawy CIT, umieszczone w rozdziale 6b Ustawy CIT Ryczałt od dochodów spółek, w tym przepis art. 28h ust. 1, który stanowi, że podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d Ustawy CIT (wyłączenie stosowania niektórych przepisów o stawkach podatku). Wnioskodawca dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności dokonuje na rzecz podmiotów powiązanych dostaw towarów i świadczy na ich rzecz usługi. Wnioskodawca dzierżawi też nieruchomość od podmiotu powiązanego. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu znajdują zastosowanie przepisy art. 11k, art. 11t Ustawy CIT, dotyczące dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych oraz przepisy art. 11e Ustawy CIT, dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych.

Zdaniem Organu, zauważyć należy, że przepis art. 28j ust. 1 reguluje warunki uprawniające podmioty do stosowania ryczałtu. Aby posiadać uprawnienia do zastosowania ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek Wnioskodawca musi spełnić w szczególności warunki zawarte w pkt 2 i 3 ww. artykułu. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje utratę prawa do tego opodatkowania z końcem roku podatkowego, w którym podatnik tych warunków nie spełnia (art. 28l ust. 1 pkt 3 ustawy CIT). Ww. przepisy nakładają na Wnioskodawcę obowiązek monitorowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi pod kątem spełniania warunków do stosowania ryczałtu od dochodów spółek. Na konieczność taką wskazuje w szczególności art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g), z którego wynika, że warunkiem opodatkowania ryczałtem jest m.in. to aby mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodziła z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Odnosząc przedstawione we wniosku wątpliwości Wnioskodawcy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że wybór ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek tzw. estońskiego CIT wiąże się z wyłączeniem stosowania pewnych regulacji zawartych w ustawie CIT, niemniej dotyczy to tylko niektórych z nich. W przypadku regulacji dotyczących cen transferowych mamy do czynienia z przepisami, które są nadal przepisami właściwymi dla spółek opodatkowanych ryczałtem. Co istotne żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dot. cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT. Zatem nawet jeżeli Spółka dokonała wyboru takiej formy opodatkowania to nadal musi stosować przepisy dot. cen transferowych, tym samym nadal musi sporządzać dokumentację cen transferowych w sytuacji, gdy występują ku temu przesłanki normatywne wynikające z tych przepisów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przepisy art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, dotyczące dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych oraz przepisy art. 11e Ustawy CIT, dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych, nie znajdują zastosowania do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu należało uznać za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X