1 lipca 2023 został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i tym samym wrócił obowiązek bieżącego (tj. w terminie 30 dni) raportowania schematów innych niż transgranicznych (tzw. schematów krajowych). Dodatkowo podatnicy będą musieli złożyć do Szefa KAS informacje MDR–1, MDR–2, MDR–3 MDR–4, dotyczące schematów, których terminy raportowania nie rozpoczęły się, a rozpoczęte – podlegały zawieszeniu od 31 marca 2020 r.
O ile terminy na złożenie informacji MDR–1, MDR–2 i MDR–4 zostały potwierdzone w odpowiedzi na jedno z pytań na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/, o tyle resort finansów nie odniósł się do kwestii terminów składania informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR–3).
❕ Zgodnie z art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą NSP tego schematu podatkowego oraz wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.
Problematycznym wydaje się jednoczesne zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów tzw. ustawy covidowej w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w przedmiocie informacji MDR-3 składanej do Szefa KAS dotyczącej schematów podatkowych – krajowych w podatkach dochodowych. Z literalnego brzmienia przepisów ustawy covidowej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. wynika, że termin na MDR–3 upływa 1 sierpnia 2023 r. natomiast termin na złożenie MDR–1 upłynie w dniu 30 sierpnia 2023 r. Natomiast przepisy Ordynacji podatkowej – art. 86j § 1-3 zobowiązują składającego do zawarcia w informacji MDR–3 Numeru Schematu Podatkowego uzyskanego w wyniku złożenia informacji MDR–1.
Powyższe wskazuje, że w praktyce Składający powinien złożyć na początku lipca informację MDR–1, aby uzyskać Numer Schematu Podatkowego (NSP), celem złożenia MDR–3 w terminie – do 1 sierpnia 2023 r., mimo że w teorii mógłby złożyć MDR–1 do 31 sierpnia 2023 r. Niestety Ministerstwo Finansów nie wydało komunikatu, który mógłby rozwiać wątpliwości w zakresie terminów na złożenie MDR–1 oraz MDR–3, dlatego z daleko idącej ostrożności rekomendujemy, by składający nie zwlekali ze złożeniem informacji MDR–1 do 30 sierpnia, a prace związane z ich zaraportowaniem rozpoczęli już teraz.
X