W dniu 30 grudnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.116.2022.2.RK w przedmiocie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez Spółkę cywilną ze wspólnikami tej Spółki, dla skutków podatkowych realizacji Kontraktu budowlanego w ramach utworzonej Spółki cywilnej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów. Zainteresowany 1 i Zainteresowany 2 prowadzą w Polsce działalność za pośrednictwem Oddziału oraz podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za pośrednictwem zakładu. Wskazane Strony nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Strony zawarły umowę Konsorcjum w celu przygotowania i złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego. Na podstawie Umowy Konsorcjum Wnioskodawca pełni funkcję Lidera Konsorcjum. Partnerzy ustalili udział w Konsorcjum w wysokości: 50% Wnioskodawca, 40% Zainteresowany 1 oraz 10% Zainteresowany 2. Wynagrodzenie za realizację całej Inwestycji zostało ustalone w wyniku przetargu publicznego. Zgodnie z Kontraktem, Lider Konsorcjum będzie wystawiać faktury za realizację Inwestycji. Konsorcjum podpisało umowę na realizację inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W Umowie Konsorcjum strony dopuściły możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej, której celem będzie wspólna realizacja Inwestycji, zgodnie z udziałami w Konsorcjum oraz zawarły umowę spółki cywilnej. Spółka Cywilna powstała na czas ograniczony, do czasu zakończenia realizacji Inwestycji. Zainteresowani najpierw zawarli umowę konsorcjum, a następnie zawarli umowę spółki cywilnej.

Czy wspólnicy lub wyznaczony wspólnik Spółki Cywilnej powinni za 2020 rok oraz od 1 stycznia 2021 roku sporządzić za Spółkę Cywilną lokalną dokumentację cen transferowych w odniesieniu do transakcji zawieranych przez Spółkę Cywilną z jej wspólnikami?

Stanowisko DKIS

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która powstaje przez zawarcie umowy przez minimum dwie osoby – wspólników. Kluczowe znaczenie dla charakteru spółki cywilnej odgrywa Ustawa Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. Oznacza to, że spółka sama w sobie nie jest podmiotem prawnym, ale są nim wspólnicy spółki – przedsiębiorcy. Spółka cywilna na gruncie ustawy o CIT nie posiada osobowości prawnej, co nie wyklucza przyznania jej zdolności prawnej na gruncie innych ustaw podatkowych, np. ustawy o VAT. W świetle przepisów podatku dochodowego Spółka cywilna została sklasyfikowana jako Spółka niebędąca osobą prawną.

Spółka cywilna nie jest także jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a przez to nie jest podmiotem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 2 updop. Należy też zauważyć, że stroną umów zawieranych przez Spółkę cywilną są jej wspólnicy, będący również podatnikami podatku dochodowego, a nie sama spółka. Z powyższego wynika, że Spółka cywilna nie jest jednostką organizacyjną, a jedynie umową.

Z wymienionych powodów nie można uznawać Spółki cywilnej jako podmiotu w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 2 updop, tj. jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej zawierającej transakcje ze wspólnikami jako podmiotami powiązanymi, bowiem stroną takich umów są wspólnicy, a nie Spółka cywilna. W przedmiotowej sprawie Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Spółka cywilna nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych do transakcji zawieranych ze wspólnikami, i obowiązek ten za Spółkę cywilną nie ciąży również na wspólnikach, ani na wyznaczonym wspólniku.

Ponadto, Organ wskazując, że Spółka cywilna nie jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 CIT oraz nie jest jednostką organizacyjną w myśl art. 11a ust. 1 pkt 2 CIT, nie będzie również objęta obowiązkiem składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X