W dniu 2 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.207.2021.3.MS) w przedmiocie ustalenia czy w przypadku transakcji ze spółką cywilną wartość transakcji ustala się:

  1. w odniesieniu do spółki cywilnej,
  2. czy też odrębnie dla każdego wspólnika spółki cywilnej.

W opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie transportu drogowego towarów na terenie Polski i Unii Europejskiej, w ramach której świadczy usługi transportowe dla spółki cywilnej (dwóch wspólników), w której jednym ze wspólników jest syn Wnioskodawczyni, a drugi wspólnik jest dla Wnioskodawczyni osobą całkiem obcą, bez żadnych powiązań. Wartość usług transportowych świadczonych przez Wnioskodawczynię przekroczyła 2 000 000,00 PLN netto.

Poniżej zaprezentowano schemat wzajemnych zależności.

Schemat: Wzajemne zależności pomiędzy podmiotami

Wnioskodawczyni m.in. poddała pod wątpliwość w jaki sposób ustalić kwotę progową transakcji jednorodnej. Zdaniem Wnioskodawczyni kwotę progową transakcji kontrolowanych jednorodnych ustala się w stosunku do każdego wspólnika (według udziałów w spółce), gdyż to wspólnik spółki cywilnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie spółka, jak również dokumentację należy tylko w odniesieniu do wspólnika będącego synem Wnioskodawczyni, bo tylko on jest z nią powiązany rodzinnie.

Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.). Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przepływy powinny być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym.

W ocenie organu podatkowego kwotę progową transakcji kontrolowanych jednorodnych, o której mowa w art. 23w ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odnosić do podmiotów, które są uczestnikami tej transakcji. Zatem, w przypadku transakcji ze spółką cywilną Wnioskodawczyni powinna ustalać tę kwotę w stosunku do spółki cywilnej (drugiej strony transakcji), nie zaś odrębnie dla każdego ze wspólników tej spółki. Okoliczność, że jeden ze wspólników nie jest podmiotem powiązanym rodzinnie z Wnioskodawczynią, nie ma w tym przypadku znaczenia.

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X