W dniu 17 kwietnia br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, o sygnaturze 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ, której przedmiotem było rozliczenie straty z lat ubiegłych w kontekście zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje transakcje z podmiotem powiązanym mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oba podmioty osiągają zysk z prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponoszą straty gospodarczej, natomiast wnioskodawca rozlicza stratę podatkową z lat ubiegłych, tj. powstałą w 2016 r.

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193) jedną z przesłanek zwalniających z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest zawieranie transakcji przez podmioty mające siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  • nie poniósł straty podatkowej.

Na mocy wykładni literalnej ustawodawca uzależnia zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego od braku ponoszenia straty podatkowej, a nie jej rozliczenia jako rozliczenia straty z lat ubiegłych.

Warunek nieponoszenia straty podatkowej dotyczy więc danego roku podatkowego, za który badany jest obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przepis art. 11n ust. 1 nie odsyła do żadnych ograniczeń czasowych.

Konkludując, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w art. 11n ust. 1 updop, a podatnik na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, a jedynie rozlicza stratę z lat ubiegłych nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Tym samym bez wpływu na zastosowane zwolnienia, o których mowa w art. 11n ust. 1 updop pozostaje rozliczanie strat z lat ubiegłych.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X