Dnia 20 października bieżącego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygnaturze: 0111-KDIB1-3.4010.573.2022.1.PC. Celem interpretacji było ustalenie, czy przy wypłacie należności przez Oddział na rzecz Centrali, Oddział będzie zobowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku u źródła, które określone zostały w przepisach ustawy o CIT (art. 26 ust. 1).

Stan faktyczny

Wnioskodawca – Centrala jest spółką prawa chińskiego i posiada siedzibę w Chinach. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez oddział znajdujący się w Polsce. Oddział jest zagranicznym zakładem Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT oraz art. 5 ust. 1 Umowy między Polską a Chinami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Oddział nie jest odrębnym podmiotem od Spółki, stanowi jedynie jej część, która została wydzielona organizacyjnie. Spółka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o CIT.

Oddział dokonuje różnego rodzaju płatności na rzecz Centrali. Należności te to m.in. płatności z tytułu usług o charakterze niematerialnym, w zakresie strategii finansowej, doradztwa prawnego, finansowego, technicznego i biznesowego, oddelegowania pracowników z Centrali za granicą do Oddziału na terytorium polski, czy odsetek z tytułu finansowania udzielonego Oddziałowi przez Centralę.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy powinien zastosować przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatami realizowanymi przez Oddział na rzecz Centrali.

Obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 ustawy o CIT powstaje po spełnieniu dwóch przesłanek:

    • należności są wypłacane z tytułu określonych świadczeń (wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT);
    • odbiorcą należności jest podmiot, który nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Rozważając przedmiotowe zagadnienie należy zestawić ze sobą regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła oraz przepisy odnoszące się do statusu prawnego i podatkowego Oddziału. Po analizie regulacji należy uznać, że przepisy art. 21 ust. 1 i art. 26 ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do wypłat dokonywanych przez Oddział na rzecz Centrali. Oddział nie jest samodzielnym podmiotem (odrębnym przedsiębiorcą / podatnikiem CIT), ponieważ jest wewnętrzną jednostką wydzieloną w strukturze Spółki.

W konsekwencji powyższego, transfery należności realizowane pomiędzy Oddziałem a Centralą należy traktować jako przepływy w ramach jednego podmiotu. Takie transfery o charakterze wewnętrznym nie mogą prowadzić do powstania po stronie Centrali przychodu podlegającego podatkowi u źródła.

Podkreślono, że rozliczenia pomiędzy Oddziałem a Centralą są neutralne podatkowo z perspektywy podatku u źródła. W związku z tym, takie płatności nie mogą stanowić wypłat powodujących powstanie obowiązków płatnika podatku u źródła z art. 26 ustawy o CIT po stronie Oddziału.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy wypłacie jakichkolwiek należności na rzecz Centrali Oddział nie będzie zobowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku u źródła. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zgodził się ze stanowiskiem Spółki i odstąpił od uzasadnienia prawnego tej oceny.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X