W dniu 13 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.121.2022.2.MZA w zakresie ustalenia, czy w związku z niespełnieniem warunku zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, to na Spółce X, a nie na Spółce Y, spoczywał obowiązek poboru i uiszczenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od osób prawnych z tytułu odsetek wypłacanych na rzecz Y, a co za tym idzie, ze względu na to, że Spółka uregulowała zaległy zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Y odsetek od pożyczek wraz z odsetkami za zwłokę, po stronie Y nie występuje zaległość z tytułu tych rozliczeń.

Stan faktyczny

Wnioskodawca (dalej: Spółka X) jest polską spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na źródło ich osiągania. Y jest spółką prawa holenderskiego, posiadającą swoją siedzibę w Królestwie Niderlandów i będącą holenderskim rezydentem podatkowym, podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W okresie od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 Spółka Y była udziałowcem Spółki X, w tym w okresie:

    • od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. posiadała całość udziałów Spółki,
    • od dnia 15 grudnia 2021 do dnia 21 grudnia 2021 r. była w posiadaniu 50% udziałów w Spółce.

Na mocy stosownych umów z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz 2 marca 2021 r., Spółka Y udzieliła Spółce X pożyczki na sfinansowanie inwestycji. Wypłata odsetek (uwzględniając ich kapitalizację) dla Y dokonana w 2021 r. korzystała ze zwolnienia z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Dla potrzeb zwolnienia założono, że warunek art. 21 ust. 4 ustawy o CIT posiadania przez Y nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat ponad 25% udziałów będzie spełniony, w związku z możliwością upłynięcia tego okresu po dniu uzyskania przez Y przychodów z tytułu odsetek od pożyczki, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o CIT. Jednak ze względu na zakup udziałów Spółki w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Spółkę R warunek posiadania minimum 25% udziałów Spółki przez Y przez okres minimum 2 lat, uprawniający do zastosowania zwolnienia wypłacanych należności z odsetek z podatku u źródła, wbrew pierwotnym zamierzeniom nie został utrzymany. W związku z tym, do dnia 7 stycznia 2022 r. Spółka X uregulowała zaległy zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Y odsetek od Pożyczek według 5% stawki wynikającej z UPO wraz z odsetkami za zwłokę.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W opinii Spółki, z uwagi na niespełnienie warunku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, wypłata należności na rzecz Y nie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji to Spółka X, a nie Y, zobowiązana była do poboru i wpłaty podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek wraz z odsetkami za zwłokę. Z uwagi więc na to, że Spółka X wpłaciła zaległy zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Y odsetek od pożyczek według 5% stawki wynikającej z UPO wraz z odsetkami za zwłokę, po stronie Y nie występuje zaległość w podatku u źródła z tytułu otrzymanych należności.

Natomiast w opinii Organu podatkowego, mając na uwadze treść art. 21 ust. 5 ustawy o CIT, z którego to wynika, że “W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2 (uzyskująca przychody), jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.”, należy wyjaśnić, że w związku z tym, że warunek posiadania minimum 25% udziałów Spółki przez Y przez okres minimum 2 lat, uprawniający do zastosowania zwolnienia wypłacanych należności z odsetek z podatku u źródła nie został utrzymany, spółka Y zobowiązana jest do zapłaty podatku. Z przepisu jednoznacznie wynika bowiem, na którym podmiocie ciąży obowiązek zapłaty podatku.

Reasumując, ze stanu faktycznego wynika, że płatnik dokonując wypłaty odsetek zweryfikował warunki zastosowania zwolnienia z podatku. W przypadku niedotrzymania warunków zwolnienia obowiązek zapłaty podatku w świetle przepisów prawa ciąży na podmiocie uzyskującym przychody. W konsekwencji stanowisko Spółki, Organ podatkowy uznał za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X