Tak jak pisaliśmy w październiku 2023 r. (link do wpisu: https://www.ict.org.pl/zamieszanie-zwiazane-z-przejsciem-na-estonski-cit-w-trakcie-roku-podatkowego/), dużo kontrowersji wzbudziła interpretacja organów podatkowych art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT „Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. Przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio”.

Dotychczasowa linia interpretacyjna nie była jednolita, jednakże przeważało stanowisko, zgodnie z którym złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem powinno być poprzedzone zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego, czego przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2023 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.40.2023.1.AS, w której wskazano, że: „W świetle przywołanych przepisów w analizowanej sprawie stwierdzić należy, że – co do zasady – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) może zostać złożone przed rozpoczęciem nowego (niepełnego) roku podatkowego. Jednakże nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, według którego: “Przepisy określają tylko graniczną (czyli “do kiedy”) datę podjęcia akcji, którą jest koniec pierwszego miesiąca nowego (tu: niepełnego) roku podatkowego. Ergo przepisy nie określają od kiedy można złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, czyli może ono zostać złożone z pewnym wyprzedzeniem, w tym przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca nowego (tu: niepełnego) roku podatkowego. Aby zawiadomienie składane przed rozpoczęciem nowego (niepełnego) roku podatkowego stało się skuteczne, powinni bowiem Państwo najpierw zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD)”.

W październiku 2023 r. sygnalizowaliśmy, że w naszej ocenie jest to stanowisko nieprawidłowe – analogicznie jak w przypadku przejścia na estoński CIT po zakończeniu roku podatkowego, podatnik w pierwszej kolejności zamyka księgi na dzień bilansowy, następnie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem i na końcu – w okresie trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzi sprawozdanie finansowe i przedstawi je właściwym organom na podstawie art. 52 ust. 1 UoR.

Wskazać należy, iż art. 28j ust. 5 ustawy o CIT nie stanowi odstępstwa od reguł dotyczących przejścia na estoński CIT wyrażonych w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT, z tym jedynym wyjątkiem, iż na podstawie art. 28j ust. 5 podatnik ma możliwość przejścia na estoński CIT w zasadzie w każdej chwili, pod warunkiem, że najpierw zamknie księgi, następnie złoży stosowne zawiadomienie i na końcu sporządzi sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia ksiąg.

Art. 28j ust. 5 ustawy o CIT stanowi wyraźnie, że sprawozdanie finansowe sporządzane jest „na dzień” oraz „zgodnie z przepisami o rachunkowości”, zatem wykładnia powyższego przepisu prowadząca do wniosku, iż podatnicy, którzy chcieliby przejść na estoński CIT mają niecały miesiąc na sporządzenie sprawozdania jest bardzo polemiczna.

W związku z narastającymi wątpliwościami w zakresie stosowania art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, Minister Finansów w dniu 25 stycznia 2024 r. wydał interpretację ogólną Nr DD8.8203.1.2023 (opublikowana 30.01.2024 r.), w której wskazał, że: „Innymi słowy treść art. 28j ust. 5 ustawy CIT nie modyfikuje terminu na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, ani nie wymaga, aby czynności te zostały dokonane przed złożeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem. Co więcej, norma prawna zawarta w treści art. 28j ust. 5 ustawy CIT dopuszcza sytuację, w której podatnik najpierw złoży powyższe zawiadomienie, a dopiero później zamknie księgi rachunkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem oraz sporządzi sprawozdanie finansowe za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem”.

 

Autor: Karol Klauziński – Doradca podatkowy nr wpisu 14 276

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X