W dniu 8 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. III FSK 4548/21[1] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 r. o sygn. akt I SA/Po 234/21.[2]

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił Spółce wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązku informowania o wskazanych we wniosku uzgodnieniach, jako schematach podatkowych.

W ocenie WSA Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej błędnie uznał, że przepisy rozdziału 11a Działu III O.p. regulujące obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej, czym naruszył art. 14b § 1 O.p., a w efekcie niezasadnie odmówił wszczęcia postępowania, naruszając art. 165a § 1 O.p.

W ocenie NSA przedmiotem interpretacji mogą być przepisy prawa podatkowego dotyczące rozmaitych obowiązków podatnika, nie tylko dotyczących treści obowiązku podatkowego. Sąd w całości podzielił rozważania poczynione w uzasadnieniu wyroku z 28 stycznia 2021 r. o sygn. akt I FSK 1703/20, w którym Naczelny Sąd Administracyjny sformułował tezę, zgodnie z którą: “Obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a O.p., tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. O.p.”.

Tym samym organ sądowniczy nie podzielił argumentu organu podatkowego uznającego, że przepisy rozdziału 11a Działu III O.p. nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Przemawia za tym treść oświadczenia obligatoryjnie składanego przez wnioskujących o interpretację, obejmującego m.in. deklarację o nieprowadzeniu i niezakończeniu w sprawie w której występują elementy stanu faktycznego opisanego we wniosku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Ustawodawca w Ordynacji podatkowej wprost wskazuje, że przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych mogą być przedmiotem jednego z postępowań, o których mowa w art. 14b § 4 O.p. Przykładowo w art. 281 § 2 O.p. wskazuje, że celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zatem przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są przepisami prawa podatkowego, to muszą również podlegać kontroli w ramach jednego z dopuszczonych przez O.p. postępowań, co w konsekwencji oznacza, że muszą być również objęte oświadczeniem, o którym mowa w art. 14b § 4 O.p.

W ocenie Sądu istotnym argumentem przemawiającym za słusznością stanowiska, że schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego są

objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. Ministra Finansów ? Informacje o schematach podatkowych (MDR), w których we wstępnej części informuje się podatników, że zastosowanie się do objaśnień powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m ustawy. Zatem nie budziło wątpliwości przy wydaniu wskazanych objaśnień, że przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych są przepisami prawa podatkowego, o których mowa w rozdziale 1a działu II O.p.

Z powyższych względów Sąd podzielając stanowisko skarżącej wskazuje, że organ podatkowy powinien udzielić interpretacji we wnioskowanym przez skarżącą zakresie. W konsekwencji Schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego, a w szczególności interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

 

[1] https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C38F7F2A53, dostęp: 16.12.2021.

[2] https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B24CE83CBD, dostęp: 16.12.2021.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X