Przypominamy o składaniu informacji TPR za pomocą formularza elektronicznego.

Instruktarz jak wypełnić formularz TPR-C, przykładowy wzór w pdf >>>

Formularz TPR zastąpił dotychczas składane deklaracje CIT-TP/PIT-TP, jednak zakres informacji ujawnianych w TPR znacznie się różni od informacji podawanych poprzednio, co wiąże się koniecznością większego zaangażowania podatników przy raportowaniu.

Raportowanie TPR to nowy obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji realizowanych od 2019 r. Podmioty zobowiązane składają informację o cenach transferowych wyłącznie w formie elektronicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o cenach transferowych TPR obejmuje raportowanie:
  • transakcji kontrolowanych tj. z podmiotami powiązanymi – wyłącznie w zakresie transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • transakcji kontrolowanych, zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy tzw. “transakcje krajowe”

Ponadto, w informacji TPR należy wskazać transakcje zawierane przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w tzw. “rajach podatkowych”.

W informacji TPR należy ujawnić następujące dane:
  • wskaźniki finansowe podatnika/podmiotu, którego dotyczy TPR;
  • wszystkie transakcje, które przekroczyły ustawowe limity 2 mln lub 10 mln PLN rocznie;
  • metody, jakimi były badane ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach tych transakcji;
  • wyniki analiz rynkowości cen transferowych dotyczących poszczególnych transakcji.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe informacje umożliwiają Szefowi KAS na dokonanie wstępnej oceny, czy ceny/marże danego podmiotu w ramach poszczególnych transakcji kontrolowanych zbieżne są z wynikami analiz rynkowych.

Wydłużony termin na złożenie formularza

Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się: do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

X