W dniu 12 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.341.2021.3.IM) w przedmiocie ustalenia:

  • Czy rozwiązanie Umowy PGK przez Spółki PGK poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, nie będzie skutkować naruszeniem warunków uznania PGK za podatnika w rozumieniu Ustawy o CIT?
  • Czy w przypadku umownego rozwiązania PGK, Spółki PGK nie będą zobowiązane do dokonania wstecznej korekty rozliczeń za dotychczasowy okres funkcjonowania PGK oraz ewentualnej zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na podstawie art. 1a ust. 10a-10c w związku z ust. 10 Ustawy o CIT?
  • Czy w przypadku umownego rozwiązania PGK nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 Ustawy o CIT, wobec czego Spółki PGK będą mogły przystąpić do innej (nowej) PGK przed upływem trzech lat podatkowych następujących po roku, w którym wygaśnie status aktualnej PGK, w szczególności od początku kolejnego roku podatkowego?

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Podatkowa Grupa kapitałowa (PGK) została utworzona na podstawie właściwych przepisów Ustawy o CIT przez Spółkę Reprezentującą oraz powiązane kapitałowo Spółki Zależne. Spółki PGK zawarły umowę w formie aktu notarialnego na następujących warunkach:

  • umowa PGK została zawarta na okres trzech lat podatkowych,
  • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy (pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2021 r.),
  • X SA, będąca spółką dominującą, została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o CIT oraz przepisów Ordynacji podatkowej.

W chwili obecnej Spółki PGK rozważają sytuację, w której podejmą decyzję o rozwiązaniu Umowy PGK poprzez zgodne oświadczenie woli, złożone w formie aktu notarialnego. Decyzja Spółek PGK o rozwiązaniu Umowy PGK byłaby podyktowana istotnymi zmianami otoczenia biznesowego, planów i strategii grupy kapitałowej oraz jej właściciela.

Zdaniem Wnioskodawcy rozwiązanie PGK w wyniku zgodnego oświadczenia woli nie będzie skutkować naruszeniem warunków uznania PGK za podatnika oraz w związku z tym, po stronie Spółek PGK nie powstanie obowiązek wstecznej korekty rozliczeń za dotychczasowy okres funkcjonowania PGK oraz zapłaty ewentualnych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tego tytułu, a także nie będzie mieć zastosowania ograniczenie dotyczące powołania kolejnej PGK w przyszłości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółki tworzące PGK, zamierzają w wyniku zgodnego oświadczenia woli Spółek PGK o rozwiązaniu Umowy PGK, skrócić okres obowiązywania tej grupy, a okres istnienia PGK będzie krótszy niż trzy lata podatkowe. Spółki PGK spełniały oraz nadal spełniają wszystkie wymogi warunkujące utworzenie PGK.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wykluczają możliwości skrócenia okresu trwania umowy PGK (w ramach swobody zawierania umów) z zachowaniem minimalnego 3-letniego okresu jej trwania oraz z zachowaniem pozostałych warunków uznania PGK za podatnika CIT.

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że warunek zawarcia umowy na okres co najmniej 3 lat podatkowych, dotyczy wyłącznie zapisu umownego, aby umowa została zawarta na określony okres czasu – a nie obowiązywała strony przez wymagany okres czasu.  Obowiązek zawarcia umowy na okres 3 lat podatkowych ma charakter bezwzględny, podatkowa grupa kapitałowa (spółka dominująca i współtworzące ją spółki zależne) wywodzą bowiem określone skutki podatkowe z jej zawarcia.

Zatem, złożenie w formie aktu notarialnego zgodnego oświadczenia woli Spółek PGK o rozwiązaniu Umowy PGK, skracającego okres trwania PGK, bez zachowania 3-letniego minimalnego okresu trwania PGK, należy rozpatrywać nie jako zakończenie funkcjonowania PGK, ale jako naruszenie warunków wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, na skutek naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego w opisanym zdarzeniu przyszłym, Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w całości za nieprawidłowe.

 

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X