W dniu 21 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.193.2022.1.DP w zakresie ustalenia czy, zgodnie z art. 26 ust. 2ca ustawy CIT Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania / aktualizacji informacji o przekroczeniu progu wskazanego w art. 26 ust. 2e ustawy CIT wyłącznie w przypadku powiązanego Akcjonariatu ujawnionego.

Stan faktyczny

Wnioskodawca posiada akcjonariuszy, na rzecz których wypłaca dywidendę za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych, które są prowadzone przez uczestników bezpośrednich, w tym domy maklerskie oraz banki powiernicze. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku u źródła od wypłacanej dywidendy, są nimi podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Na moment składania wniosku większościowym akcjonariuszem jest F. W Spółce akcje posiadają także inne ujawnione podmioty, które nie są dla Wnioskodawcy podmiotami powiązanymi. Pozostali akcjonariusze posiadają x% akcji w spółce Wnioskodawcy. Obrót giełdowy jest anonimowy, dlatego też w części x% akcji, Wnioskodawca nie wie kto jest jego akcjonariuszem – wynika to z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Spółka pragnie wskazać, że zważywszy na poziom wypłacanych dywidend, próg 2 mln zł może zostać osiągnięty przy niewielkim udziale akcji wyemitowanych przez Spółkę. Wnioskodawca nie może wykluczyć, że w nieujawnionym Akcjonariacie znajdą się podmioty dla niego powiązane np. osobowo, uprawnione do dywidendy w kwocie przekraczającej 2 mln PLN.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy jest on zobowiązany do przekazywania podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych / rachunki zbiorcze lub aktualizowania informacji o powiązanej Grupie nieujawnionej.

Obowiązek przekazania informacji przez podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych (art. 26 ust. 2ca ustawy CIT) występuje w sytuacji, gdy pomiędzy nimi a podatnikiem występują powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz kwota wypłaty przekracza kwotę 2 mln zł, o której mowa w art. 26 ust. 2e. Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Tym samym, nieziszczenie się jednej z przesłanek albo żadnej z nich, tj. brak powiązań albo brak przekroczenia kwoty 2 mln zł powoduje, że na Wnioskodawcy jako emitencie nie spoczywa obowiązek przekazania informacji na podstawie art. 26 ust. 2ca ustawy CIT.

Z powyższego wynika, że wyłącznie w przypadkach opisanych powyżej Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku przekazania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca jako podmiot wypłacający dywidendę za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych na rzecz akcjonariuszy jest zobowiązany do ustalania powyższych przesłanek. Fakt, że Wnioskodawca nie posiada informacji o Akcjonariacie nieujawnionym nie zwalnia go z obowiązków nałożonych na niego przepisem art. 26 ust. 2ca ustawy CIT. Przez wzgląd na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy DKIS uznał za nieprawidłowe.

Jednakże, wskazać należy na Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie to czasowo wyłączyło (zawiesiło) obowiązek stosowania przez płatników przepisów art. 26 ust. 2e ustawy CIT, czyli mechanizmu pay & refund, który polega na poborze zryczałtowanego podatku dochodowego według ustawowych stawek (19% i 20%) i bez uwzględnienia preferencji wynikających z międzynarodowej umowy podatkowej, prawa unijnego lub prawa krajowego (niższa stawka, zwolnienie lub niepobranie podatku) od niektórych rodzajów należności wypłacanych przez płatnika na rzecz podatnika-nierezydenta, jeżeli podatnik ten jest powiązany z płatnikiem, a suma wypłacanych należności w ciągu roku podatkowego płatnika przekroczyła kwotę 2 mln zł. W związku z powyższym, został wyłączony obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art. 26 ust. 2e ustawy CIT) dla tzw. płatników technicznych (o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy CIT), jak również powiązane obowiązki informacyjne (o których mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT) stają się bezprzedmiotowe. Konkludując, w sytuacji wyłączenia stosowania tego mechanizmu, zarówno obowiązek płatnika technicznego, jak i pomocniczy obowiązek emitenta stają się bezprzedmiotowe.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie (LINK DO ROZPORZĄDZENIA), które wyłącza stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy do dokonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłat należności w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X