Dnia 29 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia czy Spółka zobligowana jest do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych z jej zagranicznym zakładem.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca otworzył oddział w Senegalu. Utworzony oddział stanowi zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oddział zarejestrowany jest również w Senegalu. Polska nie zawarła również z Senegalem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do zadań oddziału należy zlecanie dokonywania badań geologicznych, typowanie miejsc dokonywania wydobycia, nadzór nad wydobyciem, organizacja przesiewania i suszenia, transportu, nadzór nad magazynowaniem towaru w porcie, nad jego załadunkiem, a także poszukiwanie nowych partnerów biznesowych.

Zdaniem Wnioskodawcy spółka nie będzie zobligowana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, bowiem z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym Spółka, jak i jej oddział, to jeden podmiot podlegający opodatkowaniu od całości osiągniętych dochodów w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek ten nie dotyczy transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej;

W ocenie organu podatkowego interpretacja Wnioskodawcy jest błędna bowiem w myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za podmioty powiązane uznaje się:

  1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  1. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  2. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej ? spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Ponadto zgodnie z brzmieniem przytoczonego art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawową przesłanką konieczną do spełnienia, aby zastosować zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest, aby podmioty (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) były podmiotami krajowymi.

Przepisy dotyczące cen transferowych traktują zakład zagraniczny jako odrębny podmiot co wynika wprost z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakazuje natomiast traktować spółkę i jej zagraniczny zakład jako podmioty powiązane.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X