W dniu 10 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.210.2020.1.AW) w przedmiocie ustalenia czy w Spółce, której jedynym udziałowcem jest Przedsiębiorstwo Państwowe, a która nie jest powiązana wyłącznie ze Skarbem Państwa będzie miał zastosowania art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączający obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu kontroli bezpieczeństwa, podlegając przepisom ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.).

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest Przedsiębiorstwo Państwowe. Organem założycielskim Przedsiębiorstwa Państwowego jest Minister. Wnioskodawca powstał w 2008 r. na podstawie uprzedniej zgody Ministra wydanej na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2152 z późn. zm.)  przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy przedsiębiorstwa państwowe tworzą naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, zwane w dalszych przepisach ustawy organami założycielskimi.

Przedsiębiorstwo Państwowe (państwowa osoba prawna) posiada 100% udziałów Wnioskodawcy, 100% udziałów W. Sp. z o.o. oraz 45,65% udziałów P. Sp. z o.o.; pozostałe 54,35% udziałów P. Sp. z o.o. posiada Województwo.

Pomiędzy Wnioskodawcą a Przedsiębiorstwem Państwowym oraz dwoma innymi podmiotami powiązanymi kapitałowo pośrednio z Wnioskodawcą (W. Sp. z o.o.  oraz P. Sp. z o.o.) występowały w 2019 r. transakcje kontrolowane przekraczające określone w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych progi dokumentacyjne zobowiązujące podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Stosownie do art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W opisanym stanie faktycznym jedynym podmiotem mogącym wykazać się wyłącznym powiązaniem ze Skarbem Państwa jest Przedsiębiorstwo Państwowe.

Wnioskodawca, będący spółką prawa handlowego, którego Przedsiębiorstwo Państwowe jest udziałowcem, nie jest powiązany wyłącznie ze Skarbem Państwa, lecz z Przedsiębiorstwem Państwowym.

Wobec powyższego Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X