W dniu 8 lutego 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.807.2022.2.SG w sprawie możliwości wyboru jako formy opodatkowania ryczałtu od dochodów spółek przez wspólnika spółki cichej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z o.o., mającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie outsourcingu pracowniczego oraz ogólna działalność związana z zatrudnieniem i wyszukiwaniem miejsc pracy. W ocenie Spółki, spełnia ona wszystkie wymogi dla wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek i planuje z niego skorzystać począwszy od 2023 r.

Spółka zamierza także stać się tzw. „cichym wspólnikiem” spółki cichej. Zgodnie z umową spółki cichej, strony będą zobowiązane do wniesienia określonych wkładów, a każda z nich uzyska przypadający na nią udział kapitałowy w zyskach wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Zyski będą podzielone proporcjonalnie do prawa udziału pomiędzy wspólnika cichego i jawnego.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, Spółka wniosła zapytanie do Dyrektora KIS, czy bycie stroną umowy spółki cichej stanowi spełnienie warunku wyłączającego z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem DKIS

Jednym z warunków wyłączających możliwość z korzystania z wyboru opodatkowania dochodów ryczałtem jest posiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Jak wskazał Dyrektor KIS, konstrukcja spółki cichej nie została uregulowana na gruncie prawa krajowego. Umowa spółki cichej zawiązywana jest na podstawie art. 353 Kodeksu Cywilnego, nadającym podmiotom prawa swobodę zawiązywania umów. Polega ona na niejawnym uczestnictwie wspólnika cichego w zysku wypracowanym przez wspólnika jawnego, prowadzącego przedsiębiorstwo pod swoim imieniem, w zamian za wniesienie wkładu. Udział wspólnika cichego nie powoduje utworzenia żadnego rodzaju wspólnoty, ani nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności. Jak wskazuje doktryna, wspólnikowi cichemu nie przysługują „prawa” a „wierzytelność”, na mocy której nadano mu uprawnienia, przede wszystkim do pobierania zysku.  Z tego względu nie należy mówić w przypadku spółki cichej o „członkostwie” czy „udziale”.

Zdaniem organu, warunek nieposiadania udziałów lub akcji w kapitale innej spółki nie znajdzie zastosowania w przypadku wspólnika spółki cichej, gdyż nie stanowi on podmiotu prawa, a tym samym nie posiada osobowości prawnej. Uczestnictwa w spółce cichej nie można porównywać do przejęcia praw i obowiązków przez wspólnika spółki osobowej. Jest to jedynie umowa, na mocy której wspólnicy realizują wspólne przedsięwzięcie. A zatem, spółka będąca wspólnikiem spółki cichej ma możliwość zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X