Po raz kolejny Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku (sygn. I SA/Po 39/20) wydanym w dniu 13 maja br. potwierdza, iż przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

W spornej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej DKIS), postanowieniem z września ubiegłego roku odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. w przedmiocie ustalenia czy w sprawie spełniona będzie definicja korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 i art. 86a § 1 Ordynacji podatkowej.

Zdaniem DKIS przedmiotem wniosku było zagadnienie, które nie dotyczy interpretacji przepisów prawa materialnego. Zdaniem organu, pytania zadane przez Spółkę wykraczały poza procedurę regulującą wydawanie interpretacji indywidualnych. W wydanym wyroku Sąd zgodził się z poglądem DKIS, iż interpretacji podlegają wyłącznie przepisy materialnoprawne, nie zaś przepisy postępowania podatkowego. Sąd uznał jednak, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych mają charakter materialnoprawny.

W ocenie Sądu, DKIS błędnie uznał, że przepisy Ordynacji podatkowej regulujące obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych, nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.

W ocenie Sądu, przedmiotem interpretacji mogą być przepisy prawa podatkowego dotyczące rozmaitych obowiązków podatnika, nie tylko dotyczących treści obowiązku podatkowego. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogą być przepisy prawa materialnego z wyłączeniem przepisów proceduralnych i dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Podobne stanowisko zaprezentowano w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I SA/Go 61/20.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X