W dniu 16 września 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.55.2022.1.AP dotyczącą sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Stan faktyczny

Spółka (Wnioskodawca) świadczy usługi opieki medycznej i około medycznej. Wnioskodawca posiada na terytorium RP nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca zrealizował w 2021 r. zysk podatkowy ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczał transakcje z podmiotami powiązanymi, jednocześnie wszystkie z podmiotów powiązanych również zrealizowały zysk podatkowy za 2021 r. ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczały transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym ze Spółką). Niemniej jednak w kolejnych latach podatkowych, w tym także w bieżącym roku podatkowym (2022 r.), część z podmiotów powiązanych może zrealizować stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozlicza transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym ze Spółką). Wszystkie z podmiotów powiązanych, z którymi Spółka realizuje transakcje są polskimi rezydentami podatkowymi. Wnioskodawca oraz podmioty powiązane:

    • nie korzystają ze zwolnienia (art. 6 ustawy o CIT),
    • nie korzystają ze zwolnienia na podstawie SSE lub DoW (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT),
    • nie spełniają warunków oraz kryteriów z art. 11n pkt 2-9 ustawy o CIT.

Czy na mocy regulacji art. 11n ustawy o CIT Spółka jest uprawniona do skorzystania z przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji z powiązanymi podmiotami krajowymi, które nie poniosły straty ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest dana transakcja powiązana?

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że jest on uprawniony na mocy art. 11n ustawy o CIT do skorzystania z wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji z powiązanymi podmiotami krajowymi, które nie poniosły straty ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest dana transakcja powiązana i które spełniają pozostałe kryteria wskazane w art. 11n pkt 1.

W praktyce w sytuacji, gdy Spółka realizuje transakcję jednorodną z podmiotami powiązanymi, które zrealizują zysk podatkowy ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja (tj. każdy z podmiotów powiązanych zrealizuje zysk podatkowy ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja) ? Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w ogóle, a w sytuacji, gdy Spółka zrealizuje transakcję jednorodną jednocześnie z podmiotami powiązanymi, które zrealizują zysk podatkowy ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja oraz z podmiotami powiązanymi, które zrealizują stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja ? Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które zrealizują zysk podatkowy ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja i będzie zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które zrealizują stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest transakcja.

Podsumowując, przepisy dot. cen transferowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy transakcja o charakterze jednorodnym realizowana jest z podmiotami, o których mowa w art. 11n ustawy o CIT, jej wartość nie jest uwzględniania w limitach zobowiązujących do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (limitach wskazanych w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT). A contrario, gdy transakcja o charakterze jednorodnym realizowana jest z podmiotami, które nie spełniają kryteriów określonych w art. 11n ustawy o CIT, jej wartość jest uwzględniana w limitach zobowiązujących do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X