7 października 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO), która dotyczyła obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy zawierane są transakcje z podmiotami powiązanymi ponoszącymi stratę ? w kontekście zwolnień krajowych z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

Wydana interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, w których Wnioskodawca zawiera z wieloma podmiotami powiązanymi transakcje dotyczące zakupu i sprzedaży usług oraz sprzętu IT, najmu nieruchomości oraz pożyczek. Żaden z wymienionych podmiotów nie korzysta ze zwolnień, o których mowa jest w art. 6 Ustawy o PDOP oraz w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o PDOP. W interpretacji postawiono pytanie:

Czy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jeden z nich poniósł stratę podatkową w danym roku podatkowym czy wyłącznie transakcji z tym podmiotem, który poniósł tę stratę?

Zdaniem Dyrektora KIS obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji niespełniających przesłanek z art. 11n pkt 1 Ustawy o PDOP istnieje wyłącznie dla tych konkretnych transakcji, nie zaś dla wszystkich innych, które mogłyby wskazywać wyraźnie powiązania Wnioskodawcy z podmiotem, który w danym roku podatkowym poniósł stratę. Wobec tego obowiązek sporządzenia dokumentacji nie spoczywa na podmiocie, który zawiera transakcje z podmiotem nieponoszącym straty, a spoczywa on na tym podmiocie, który zawiera transakcje z podmiotem ze stratą podatkową.

Dodatkowo w interpretacji wskazano jak powinno być rozumiane wyrażenie ?podmiot, który nie poniósł straty podatkowej? ? należy przez to rozumieć podmiot, który nie poniósł straty ze źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę z tym, podmiotem. Jeżeli transakcja dotyczyła określonego źródła – konieczne jest ustalenie czy podatnik poniósł stratę z tego, konkretnego źródła przychodu. Wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest bez znaczenia.

Sygn. 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO

Autor: Olga Kamińska ? asystent podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X