W dniu 1 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.140.2020.1.BK) w zakresie zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest spółką specjalizującą się w hurtowym handlu towarami (m.in. złomem, metalami). Wnioskodawca wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca zgodnie z zawartą umową o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK) jest spółką dominującą oraz reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji Podatkowej.

W ramach współpracy Wnioskodawca zawiera transakcje kontrolowane – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z podmiotami powiązanymi będącymi członkami PGK jak i z podmiotami powiązanymi, niebędącymi członkami PGK.

Zarówno Wnioskodawca jak i Spółki powiązane wyodrębniają dwa źródła dochodów:

  1. dochód z zysków kapitałowych (o którym mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz
  2. dochody z innych źródeł przychodów.

Jednocześnie Wnioskodawca oraz Spółki powiązane mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem rozważania jest sytuacja, w której Wnioskodawca lub Spółka powiązana zawierająca z Wnioskodawcą transakcję kontrolowaną wykaże w jednym ze źródeł (do którego zalicza się te transakcje) dochód, a w drugim ze źródeł stratę w zakresie ustalenia czy transakcja taka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. l1n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie podatkowych grup kapitałowych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie spoczywa na grupie, ale na podmiotach powiązanych należących do podatkowej grupy kapitałowej. Tym samym zakres obowiązków dokumentacyjnych, jak również zakres zwolnień z tych obowiązków powinien być rozpatrywany z perspektywy pojedynczych podmiotów powiązanych, a nie podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku zmiany art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody podatników tego podatku zostały podzielone na dwa źródła przychodów: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. W stosunku do każdego ze źródeł, przychody i koszty ich uzyskania są przyporządkowywane oddzielnie.

Jednocześnie brzmienie wskazanych przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, jak również art. 21, art. 22 i art. 24b ustawy podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż ustawodawca rozgraniczył możliwość przenoszenia kosztów podatkowych pomiędzy dwoma różnymi źródłami przychodów (z zysków kapitałowych oraz z pozostałych źródeł) i ustalił, że podatnik może ponieść stratę podatkową na każdym źródle odrębnie.

W ocenie Wnioskodawcy, jak i organu podatkowego warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych dla Wnioskodawcy należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się te transakcje.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X