W dniu 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.101.2020.1.IM) w zakresie ustalenia czy przez podmiot, który nie poniósł straty podatkowej w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane z tym podmiotem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły zakresu zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji w której Spółka poniosła stratę podatkową w ramach zysków kapitałowych jako odrębnego źródła przychodów, z kolei Spółka uzyskała dochód podatkowy z innych źródeł przychodów, w zakresie ustalenia czy przez podmiot, który ?nie poniósł straty podatkowej? w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane z tym podmiotem.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (podmioty zwolnione od podatku),
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17, katalog zwolnień podatkowych ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego w art. 11n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ustawodawca jako warunek konieczny, wskazał m.in. brak poniesienia straty podatkowej. Z brzmienia wskazanego przepisu wynika, iż obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które m.in. nie poniosły straty podatkowej.

Odnosząc się do kwestii nieponiesienia straty podatkowej, o której mowa w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są spełnione).

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy ustalić na podstawie straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Resumując, przez podmiot, który ?nie poniósł straty podatkowej? w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje dokonywane z tym podmiotem.

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X