W dniu 5 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.301.2022.2.ANK w zakresie ustalenia, czy Spółka postąpi prawidłowo przyjmując, że wynagrodzenie wypłacane przez nią na rzecz spółek z Grupy z tytułu usług outsourcingu nie należy do kategorii przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i w rezultacie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu niezależnie od łącznej kwoty należności wypłaconych na rzecz poszczególnych spółek z Grupy w danym roku podatkowym oraz od posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy tych należności.

Stan faktyczny

Spółka jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie projektowania, inicjacji i kompleksowego prowadzenia badań klinicznych. Wnioskodawca posiada status tzw. CRO (Contract Research Organization), tj. organizacji prowadzącej badania kliniczne na zlecenie. Klientami Wnioskodawcy są Sponsorzy, do których obowiązków należy zapewnienie i nadzorowanie jakości badania klinicznego. Sponsor może na podstawie pisemnej umowy przekazać całość lub część swoich obowiązków określonych w DPK organizacji prowadzącej badania kliniczne na zlecenie (CRO), takiej jak Spółka.

Spółka co do zasady zobowiązana jest do zapewnienia kompleksowego wsparcia w prowadzeniu danego badania klinicznego, zgodnie z następującym zakresem czynności: zaprojektowanie fazy wykonawczej badania zgodnie z jego celem oraz charakterem badanego produktu leczniczego, dbanie o merytorykę badań, w tym o przygotowanie wymaganej dokumentacji, dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich organów oraz uzyskanie zgody komisji bioetycznej, wstępną selekcję i, po zatwierdzeniu przez sponsora, kontraktowanie badaczy i ośrodków, a także dokonywanie rozliczeń finansowych z tymi podmiotami, przygotowanie kart obserwacji klinicznej (CRF), koordynowanie odpowiedniej realizacji projektu, w tym szkolenie badaczy oraz monitorowanie badania, dokonywanie działań z zakresu statystyki medycznej, zamykanie badania, w tym pomoc w opracowaniu raportu oraz publikacji wyników. Jednocześnie, w zależności od potrzeb sponsora, zakres usług świadczonych przez Spółkę może również objąć pełnienie innych funkcji w procesie badania klinicznego: Data Management, Site Contracting, Medical Monitoring, Feasibility Analysis, Statistical analysis.

Istota rozstrzygnięcia sprowadza się zatem do ustalenia, czy usługi opisane we wniosku objęte są zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto, w opinii Organu należy pamiętać, że podatnik zawsze ma obowiązek prawidłowego klasyfikowania dokonywanych czynności. Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. W rezultacie o zakwalifikowaniu do konkretnego rodzaju usług decyduje treść czynności.

Katalog usług dotyczących podatku u źródła jest katalogiem otwartym, na co wskazuje objęcie nim ?świadczeń o podobnym charakterze? do usług wprost wymienionych przez ustawodawcę. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, wskazane wprost przez ustawodawcę, drugą zaś – świadczenia nie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a bezpośrednio, ale posiadające określone cechy dla tych świadczeń charakterystyczne.

Stanowisko DKIS

W opinii Organu, nabywane przez Spółkę usługi outsourcingu, bezsprzecznie posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń objętych ograniczeniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, które przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń. Wskazać należy, że podstawą świadczenia usług outsourcingu jest jakiś zasób wiedzy opierający się na zarządzaniu, doradztwie, koordynacji, nadzorze, a także na doświadczeniu, a skutkiem ich świadczenia jest podzielenie się tą wiedzą ze świadczeniobiorcą. Odmienne nazewnictwo w tym przypadku nie powinno różnicować istotnie tych rodzajów usług w sposobie postrzegania na gruncie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Przedstawione we wniosku cechy tych usług są przy tym na tyle istotne, iż pozwalają przyjąć, że determinują one charakter tych usług, stanowiących tym samym usługi podobne do usług doradczych oraz usług zarządzania i kontroli.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wskazane we wniosku usługi outsourcingu stanowią usługi o podobnym charakterze do świadczeń expressis verbis wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Powyższe czynności wykonywane w ramach usług outsourcingu noszą cechy charakterystyczne dla usług doradczych oraz zarzadzania i kontroli, w związku z czym Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz spółek z Grupy wynagrodzeń. W związku z powyższym Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X