W dniu 16.07.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Do projektu wprowadzono cały rozdział dotyczący cen transferowych, w którym zdefiniowano pojęcia, co jest nowością w polskich przepisach w tym zakresie.

Projekt zakłada m.in. podniesienie progów dokumentacyjnych po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie informacji
o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych z 9 do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Projekt przewiduje również możliwość wykorzystania grupowej dokumentacji cen transferowych sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Zgodnie
z proponowanymi przepisami podmiot otrzymujący taką dokumentację z grupy nie będzie zobowiązany do sporządzenia jej we własnym zakresie.

Modyfikacji mają ulec również elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, które zostaną dostosowane do wytycznych OECD. Wprowadzone mają zostać rozwiązania umożliwiające zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie, metod, w tym technik wyceny, do określenia przychodów lub kosztów podatnika z transakcji kontrolowanych co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

Kolejną ważną planowaną zmianą jest zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP, raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R).

Niemniej istotną nowością jest planowane wprowadzenie uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours) które, jeśli podatnik zastosuje to będzie skutkowało uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Rozwiązanie takie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji ? pożyczek i usług
o niskiej wartości dodanej. Przykładowy katalog usług o niskiej wartości dodanej zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do projektowanej nowelizacji.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Konsultacje publiczne ww. projektu przeprowadzone są do 30 lipca 2018 r.

Autor: Beata Rawa – Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X