Od dnia 1.1.2021 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie z dnia 18.12.2018 r w sprawie cen transferowych. Nowe regulacje wprowadzają nowe obowiązki, ale też ograniczenia.

Ograniczono możliwość wyboru innej metody do metod skatalogowanych w tabeli 13 Objaśnień nowego rozporządzenia tj. do metody dochodowej (DCF), innej metody dochodowej niż DCF, metody porównawczej, metody majątkowej, metody statystycznej, kombinacji dwu lub więcej metod wskazanych powyżej lub analizy zgodności.

A co w przypadku, gdy podatnik wybierze metodę np. popytową, metodę dolnej granicy ceny, metodę kosztów relewantnych, metodę marży brutto za usługi (ang. gross services margin method, GSM) czy metodę koszt usług (ang. service cost method, SCM). Pamiętajmy, że art.11d ust.2 uCIT pozostawia podatnikom dowolność w wyborze rodzaju metody nie katalogując innych metod. Jak zatem oznaczyć w TPR  np. metodę CSP (cost of service plus method)?

Rozszerzono możliwość stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej o sposób ujęcia ceny wyrażony procentowo (w 2019 r. obowiązywał sposób wyrażony kwotowo)

Wprowadzono obowiązek informowania w formularzu TPR czy doszło do kompensaty transakcji w trybie §9 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych

Wprowadzono obowiązek ujawniania zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze.

Wprowadzono obowiązek informowania o rodzaju analizy cen transferowych poprzez wskazanie jednego z dziewięciu kodów RA.

Wprowadzono obowiązek ujawniania wartości współczynnika dyskontowego w przypadku wyboru metody dochodowej.

 

X