1.Informacje wprowadzające

Z dniem 1.1.2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ?uCIT?) zmieniony został sposób identyfikacji transakcji wewnątrzgrupowych, podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, z transakcji i zdarzeń jednego rodzaju na transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym. Pomimo zmiany nazwy, wciąż pozostają wątpliwości w jaki sposób dzielić transakcje na rodzaje i w jaki sposób łączyć poszczególne transakcje zbliżone charakterem, celem i sposobem kalkulacji ceny.

Transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane, na podstawie rzeczywistych zachowań stron, działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ustawodawca w uCIT wskazał, że podmioty powiązane obowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11k pkt 1 uCIT).

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3; limit ten dotyczy zdarzeń, które nie są definiowane jako transakcja zgodnie z brzmieniem słownika języka polskiego.

2. Identyfikacja jednorodnej transakcji kontrolowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi

Identyfikując jednorodną transakcję kontrolowaną pomiędzy podmiotami powiązanymi należy odnieść się do charakteru danej transakcji, tj. do:

 • ogólnego przebiegu transakcji,
 • funkcji jakie pełnią strony transakcji,
 • angażowanych aktywów,
 • ponoszonego ryzyka,
 • warunków ekonomicznych istniejących w miejscu i czasie dokonania transakcji,
 • strategii gospodarczej,
 • wykorzystanej metody weryfikacji cen transferowych,
 • innych istotnych okoliczności.

3. Podstawa obliczania wartości transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej w pierwszej kolejności określa się na podstawie otrzymanych lub wystawionych faktur.

Jeżeli faktury nie są wystawiane, wartość transakcji ustala się na podstawie umów lub innych dokumentów.

Jeżeli transakcja nie jest dokonywana na podstawie umów lub innych dokumentów, wartość transakcji ustala się na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności.

Rodzaje transakcji oraz podstawy obliczenia jej wartości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj transakcji kontrolowanej Podstawa obliczenia wartości transakcji
Pożyczka i kredyt Wartość kapitału
Emisja obligacji Wartość nominalna
Poręczenie i gwarancja Suma gwarancyjna
Przypisanie dochodu (straty) do zakładu zagranicznego Wartość przypisanych przychodów lub kosztów
Pozostałe transakcje Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej

 

Do progu dokumentacyjnego podatnik powinien wziąć pod uwagę wartość netto transakcji.

Jeżeli wartość transakcji kontrolowanej wyrażona jest w walucie obcej, przelicza się ją na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Autor: Anna Michalak ? asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X