Hedging jest to strategia zabezpieczenia się przed kosztem zmiany kursów walut przy użyciu odpowiednich instrumentów finansowych. Transakcja hedgingowa polega na równoczesnym zawarciu z transakcją rzeczywistą odwrotnej, przeciwstawnej do niej transakcji nierzeczywistej.

Za pomogą hedgingu zabezpieczyć można ryzyko różnych inwestycji przykładowo akcji, obligacji, walut. Zazwyczaj im mniej stabilna jest gospodarka, tym stopy procentowe w danej gospodarce też będą wyższe, co będzie wiązało się z dużym kosztem zabezpieczenia, analogicznie w przypadku gospodarek z niższymi stopami procentowym spółka będzie dodatkowo zyskiwała na pozycji zabezpieczanej. Z uwagi na powyższe przy sporządzeniu analizy cen transferowych niezwykle istotne jest zachowanie porównywalności danych.

Transakcje hedgingowe podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, co oznacza, iż jednocześnie podatnicy mają obowiązek wykazania takich transakcji w informacji TPR-C w kategorii 1205 (sprzedaż innych usług finansowych ? w tym usług związanych z obsługą płatności, hedging, faktoring) lub 2205 (zakup innych usług finansowych ? w tym usług związanych z obsługą płatności, hedging, faktoring).  Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji hedgingowych wystąpi po przekroczeniu wartości transakcji kontrolowanej na poziomie 10 000 000,00 PLN.

Do m.in. transakcji hedgingowych odnosi się raport ?Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10? o wydaniu, którego pisaliśmy tutaj: https://www.ict.org.pl/oecd-publikuje-wytyczne-w-sprawie-cen-transferowych-dla-transakcji-finansowych/.

W części C.3. raportu wskazano możliwe mechanizmy, za pomocą których grupa MNE może scentralizować zabezpieczanie przed ryzykiem, takie jak:

  • przekazanie odpowiedzialności za zabezpieczenie jednostce skarbowej grupy MNE
    z umowami zabezpieczającymi zawartymi w imieniu odpowiednich spółek operacyjnych,
  • przekazanie odpowiedzialności za zabezpieczenie jednostce skarbowej grupy MNE, przy czym umowy zabezpieczające powinny być zawierane w imieniu i na rzecz odpowiednich spółek operacyjnych,
  • przekazanie odpowiedzialności za zabezpieczenie jednostce skarbowej grupy MNE wraz z umowami zabezpieczającymi sporządzonymi przez inny podmiot z grupy MNE i w jego imieniu.

Wytyczne stanowią więc, iż grupa MNE może scentralizować zabezpieczenie ryzyka w jednostce skarbowej, a centralizacja przyczyni się do poprawy wydajności i skuteczności funkcjonowania grupy MNE.

Jednocześnie w raporcie wskazano, iż jeśli zabezpieczenia są realizowane w imieniu określonych spółek operacyjnych, analiza cen transferowych powinna potwierdzać rynkowość transakcji oraz zyskowność z perspektywy danej spółki uczestniczącej w transakcji hedgingowej.

Jeżeli  natomiast transakcje hedgingowe zawierane są w imieniu jednostki skarbowej lub innej jednostki należącej do grupy MNE, wyniki poszczególnych spółek operacyjnych nie będą odzwierciedlały ochrony odpowiednich pozycji na poziomie grupy. Analogiczna sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby istniały naturalne zabezpieczenia w ramach grupy wielonarodowej, natomiast nie w ramach jednostki, która ponosi ryzyko związane z transakcją hedgingową.

OECD stanowią więc, iż grupa MNE może scentralizować zabezpieczenie ryzyka w jednostce skarbowej, a centralizacja przyczyni się do poprawy wydajności i skuteczności funkcjonowania grupy MNE.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X