W dniu 28 października 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.17.2022.3.RK w przedmiocie określenia powiązań Członków zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką w związku z pełnionymi przez te osoby funkcjami.

Stan faktyczny

Spółka dokonuje wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pełnionymi funkcjami na rzecz Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Wartości takich transakcji o charakterze jednorodnym może przekraczać w roku podatkowym wartość progową określoną w Ustawie o CIT.

Wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w sytuacji, w której zasady wypłaty wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ustalone zostały przed podjęciem funkcji przez te osoby można mówić o wystąpieniu powiązań w zakresie cen transferowych.

W ocenie Spółki, w przypadku transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, których warunki zostały ustalone przed podjęciem współpracy z Wnioskodawcą (przed powołaniem do organów Spółki) nie powstanie obowiązek dokumentacyjny, bowiem do ustalenia warunków tych transakcji doszło w momencie, w którym nie było pomiędzy stronami stosunku powiązań w myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 11a ust. 2 Ustawy o CIT. W przedstawionej sytuacji, zasady wypłaty wynagrodzenia ustalane są pomiędzy niezależnymi podmiotami operującymi na rynku – odpowiednio Spółką oraz kandydatami na Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Obowiązek taki powstałby dopiero w momencie zmiany warunków zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez aneksowanie obowiązujących umów lub podpisania nowej umowy.

Stanowisko DKIS

Zdaniem Organu, biorąc pod uwagę treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że oprócz uprawnień o charakterze formalnym, tj. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki, chodzi również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu. Zarząd / Rada Nadzorcza będący organami Spółki posiada pełnię kompetencji w zakresie prowadzenia, reprezentowania, nadzoru i kontroli Spółki. Tym samym, osoby pełniące te funkcje mają możliwości wywierania wpływu na decyzje Spółki oraz istotnego wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w Spółce. I tak, osoby wchodzące w skład Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki, spełniają przesłanki do uznania ich za podmioty powiązane.

W przedstawionej we wniosku sytuacji, Członkowie Zarządu / Rady Nadzorczej uczestniczą w funkcjonowaniu Spółki poprzez podejmowanie decyzji, czy udział w procesie ich podejmowania. Zatem osoby te posiadają faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Spółkę.

W ustawie CIT wyraźnie zostało wskazane, że podmioty należy uznać za podmioty powiązane, jeżeli osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W takiej sytuacji, nie można jednak uznać, że zasady wypłaty wynagrodzenia z potencjalnymi / przyszłymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej, są ustalane / negocjowane na warunkach ustalonych przez podmioty niepowiązane, co oznacza, że takie zdarzenie nie wypełnia dyspozycji definicji transakcji kontrolowanej i tym samym nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.

W przedstawionej sytuacji, powołanie / zatrudnienie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej powoduje, że osoby te zobowiązane są do pełnienia funkcji zarządczych i kontrolnych w Spółce. Wypłata wynagrodzenia następuje w momencie zaistnienia powiązań, tj. już w momencie objęcia tych funkcji. Co istotne, w powiązaniach tego rodzaju należy brać pod uwagę faktyczny udział w zarządzaniu lub kontroli. Taką rolę można przypisać nie tylko Członkom Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki, ale np. dyrektorowi finansowemu czy dyrektorowi sprzedaży.

Brak posiadania 25% lub więcej akcji Spółki lub posiadania więcej niż 25% akcji / udziałów jakiegokolwiek innego podmiotu z nie stanowi przesłanki braku powiązań z uwagi na przypisane powiązania w art. 11a ust. 2 ustawy o CIT.

Tym samym, nie można zgodzić się ze stanowiskiem, stwierdzającym, że zasady wypłaty wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ustalone zostały przed podjęciem funkcji przez te osoby i w związku z tym można mówić o braku powiązań, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a) w związku z art. 11a ust. 2 Ustawy o CIT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X