W dniu 24 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1]. Jedną ze zmian uregulowanych w przedmiotowej ustawie jest uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika (WH-OSC) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund.

Na podstawie przepisów ustawy doszło do wydłużenia skuteczności oświadczenia pierwotnego składanego przez płatnika oraz wydłużenia terminu na złożenie oświadczenia następczego w stosunku do oświadczeń złożonych po 31.12.2021 r. Termin na złożenie oświadczenia pierwotnego to aktualnie siódmy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik pobrał podatek (w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych).

Oświadczenie płatnika do tej pory było ważne tylko do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone. Ustawa przedłuża termin skuteczności oświadczenia pierwotnego do końca roku podatkowego, w którym płatnik je złożył, pod warunkiem złożenia oświadczenia następczego do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne (do tej pory termin ten upływał siódmego dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności oświadczenia pierwotnego).

Ponadto, w odniesieniu do wypłat należności dokonanych po 31.12.2022 r. zmieni się również termin na złożenie oświadczenia pierwotnego. Oświadczenie pierwotne będzie można złożyć nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przekroczony limit 2 mln zł.

Przedłużenie ważności oświadczenia pierwotnego oraz terminu na złożenie oświadczenia następczego uregulowane zostało już wcześniej, na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego[2].

[1] Dz.U. 2022. poz. 2180.

[2] Dz.U. 2022 poz. 1829.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

X