W dniu 30 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.121.2020.1.ŚS) w przedmiocie ustalenia istnienia obowiązku w zakresie cen transferowych w sytuacji umorzenia udziałów własnych przez Spółkę, nabytych uprzednio od Wspólnika bez wynagrodzenia celem ich umorzenia.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarówno Spółka, jak i Wspólnik są osobami prawnymi mającymi siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne (posiadające łącznie 850 udziałów o łącznej wartości 85 000,00 zł) oraz osoba prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (posiadająca w spółce 118 461 udziałów o łącznej wartości 11 846 100,00 zł).

Wartość nominalna udziałów wynosi 100,00 zł za udział. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.931.100,00 zł. Wnioskodawca od 2016 r. odnotowuje straty. Spółka w celu pokrycia strat bilansowych planuje dokonać obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.

Nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia zostałoby dokonane na podstawie art. 199 § 1 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca planuje umorzenie udziałów Wspólnika, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (osobą prawną), który w 2016 r. objął udziały w Spółce poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W wyniku planowanych działań, Spółka planuje umorzenie tylko części udziałów posiadanych przez Wspólnika w Spółce, a zatem Wspólnik ten w dalszym ciągu będzie posiadał udziały w Spółce.

Spółka planuje umorzenie 60 000 udziałów o łącznej wartości 6 000 000,00 zł. Wartość umorzonych udziałów pokryłaby znaczącą część wartości straty Spółki. Kapitał zakładowy uległby obniżeniu po dokonaniu umorzenia nabytych w tym celu udziałów.

Stosownie do art. 11k ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

  1. jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
  2. kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1pkt 1, oraz
  3. metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1 3, oraz
  4. inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

W ocenie organu podatkowego umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), mieści w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia wartości transakcji w myśl art. 11k ust 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  1. 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowej
  2. 10 000 000 zł w przypadku transakcji finansowej
  3. 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowej
  4. 2 000 000 zł w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1- 3

Tym samym przedstawione stanowisko organu podatkowego jest odmienne od stanowiska Wnioskodawcy.

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X