Dnia 23 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał zmienioną interpretację indywidualną o sygn. DPP7.8222.236.2018.GFQV, dotyczącą obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT).

Przedmiotowa interpretacja dotyczyła stanu przyszłego.

W opisanych zdarzeniach przyszłych umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W szczególności, umorzenie dokonane zostanie bez wynagrodzenia za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę zależną (umorzenie dobrowolne). Planowane umorzenie udziałów posiadanych przez Wspólnika w Spółce zależnej zostanie przeprowadzone bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej.

Przystępując do analizy powyższego zagadnienia należy ustalić, czy dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia stanowi ?transakcję?, o której mowa w art. 25a ust. 1 uPIT. Wykładnia językowa nie naświetla wszystkich wątpliwości związanych z zakresem pojęcia ?transakcja?, bowiem ogranicza się do umów handlowych i innych operacji, których konsekwencją jest kupno lub sprzedaż towarów i usług. Aczkolwiek należy zauważyć, iż przedmiotem obrotu gospodarczego są nie tylko towary i usługi, ale wszelkie rzeczy i prawa mające wartość ekonomiczną, w tym papiery wartościowe. W rezultacie, za transakcję należy uznać wszelkiego rodzaju czynności prawne skutkujące przeniesieniem własności dóbr.

Jak wskazano w przykładowych wyrokach (np. wyroki NSA: z dnia 8 marca 2016 r. sygn. akt II FSK 4000/13, z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt II FSK 3137/14, z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12, z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1052/11). termin ?transakcja? jest synonimem pojęcia ?umowa?.

Zdaniem Szefa KAS umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru, mieści się w pojęciu ?transakcja? i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takiej transakcji przekracza progi istotności. Na konieczność sporządzania takiej dokumentacji wskazuje pośrednio cel regulacji jakim jest zapewnienie podatkowej transparentności stosunków między podmiotami powiązanymi.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X