Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane sporządzać i przekazywać informacje o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (ORD-U).

Co do zasady informację ORD-U należy sporządzić i przesłać w terminie trzech miesięcy, od zakończenia roku podatkowego. W związku z pandemią COVID-19 przedmiotowy termin w zakresie 2019 r. został wydłużony o 2 miesiące oraz upływa 31 maja 2020 r.  

Dotychczas podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji CIT-TP były zwolnione z obowiązku złożenia informacji ORD-U.  Na gruncie znowelizowanych przepisów podmioty, które składają informację TPR-C pozostają w obowiązku złożenia informacji ORD-U.

Informację ORD-U należy sporządzić:

  1. jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
  3. nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

? i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za pośrednictwem informacji ORD-U należy wykazać wszystkie umowy zawarte z danym kontrahentem w zakresie których suma należności lub suma zobowiązań wynikających z umów przekroczy w roku podatkowym niżej określone progi:

  • 300 tys. EUR ? w przypadku transakcji z podmiotem powiązanym,
  • 5 tys. EUR ? w przypadku transakcji z nierezydentem posiadającym w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, także wtedy, gdy jest on podmiotem niepowiązanym z podatnikiem).

Analizując obowiązek złożenia informacji ORD-U pod uwagę należy wziąć oprócz umów pisemnych również należności lub zobowiązania wynikające z wystawionych lub otrzymanych faktur i rachunków (gdy umowy nie są zawierane).  Określone wartości zobowiązań lub należności, wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X